Gespecialiseerde verpleegkundigen: advis AUVB (2021)

Gespecialiseerde verpleegkundigen: opleiding en erkenning
Advies van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (juni 2021)

In 2019 heeft Valérie Glatigny, minister van Hoger onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Jeugdhulp, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, aan de Algemene Unie Der Verpleegkundigen van België (AUVB) gevraagd om een werkgroep (WG) op te zetten in de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) met de volgende doeleinden:

  •  inzicht verschaffen in de verpleegkundige opleidingen (nadenken over de toekomst van de
   specialisaties);
  • ontzuiling van de structuren aan Franstalige kant (allemaal samenwerken);
  • nagaan of de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen voldoen aan de behoeften
   in het veld (de behoeften aan opleidingen in de FWB op het gebied van verpleegkundige
   specialisaties doorspelen naar de federale minister van Volksgezondheid).

Het doel was om een federale beleidsnota over de opleiding van verpleegkundigen te kunnen voorleggen aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De AUVB heeft meegewerkt aan de WG van de FWB. Vervolgens heeft ze een WG opgezet om vanuit het beroep een visie op de opleiding van gespecialiseerd verpleegkundige te geven.
Deze WG bestond uit leden die afgevaardigd werden vanuit de beroepsverenigingen aangesloten bij de AUVB. De gemandateerde leden hebben hun respectievelijke verenigingen geraadpleegd over de inhoud van de tekst, die representatief moet zijn voor alle Belgische verpleegkundigen.

 

Het volledig advis :Gespecialiseerde verpleegkundigen advis AUVB (juni 2021)


Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra

Beste collega’s

In Vlaanderen worden de triagecentra, de testcentra en de vaccinatiecentra geconfronteerd met een dreigende nood aan medisch personeel en verpleegkundigen. Men wil dan ook via de noodwet van 6 november extra personeel inzetten dat daartoe niet wettelijk bevoegd is. We menen dat het belangrijk is om extra inspanningen te leveren om verpleegkundigen die bereid zijn te helpen ook effectief toe te leiden naar de vaccinatiecentra bij hen in de buurt om ondersteuning te geven.
In het Franstalige en Duitstalige landsgedeelte is er op dit moment voldoende personeel aanwezig om de vaccinaties te verzekeren.

U vindt in bijlage een brief met een warme oproep aan verpleegkundigen die dit nog niet gedaan hebben en hiervoor in de mogelijkheid zijn, zich alsnog te melden bij de triage-, testcentra en vaccinatiecentra.

Willen jullie deze brief overmaken aan jullie leden met de vraag deze oproep breed te verspreiden.

Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra in Vlaanderen en Brussel

Met vriendelijke groeten


Wet van 6 november 2020

Wet op 6 novembre 2020

Op 6 november werd een wet gestemd om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. Dit geeft tot gevolg dat niet-verpleegkundigen, na delegatie, een aantal verpleegkundige handelingen mogen uitvoeren. De Technische commissie voor verpleegkunde (FRV) heeft een advies ingediend. Een Koninklijk Besluit werd op 13 december uitgevaardigd met betrekking tot uitvoering van art. 3 van deze Wet van 6 november 2020 maar dat KB volgt niet helemaal het advies van de TCV. Hierbij wordt een lijst van taken opgesomd die uitdrukkelijk uitgesloten worden van de mogelijkheid tot delegeren. Deze specifieke handelingen werden nog eens verduidelijkt in een omzendbrief van de minister Vandenbroucke . Opmerkelijk is dat vermeld wordt dat verpleegkundigen de voorbereiding en de toediening van een vaccin kunnen delegeren aan een wettelijk gezien niet bevoegde persoon.