Internationale Dag van de Verpleegkunde

Internationale Dag van de Verpleegkunde

200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale geboren. De verpleegkundige zorg zoals we die vandaag kennen, is tot haar terug te voeren. De gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) om aandacht te schenken aan de belangrijke rol van dit beroep in onze maatschappij. De verpleegkundigen zijn essentieel voor de volksgezondheid. De huidige gezondheidscrisis als gevolg van Covid-19 bewijst dit elke dag. Meer dan ooit vereist de verpleegkundige sector een aanzienlijke financiële, maar ook menselijke herinvestering.

Florence Nightingale werd in 1820 geboren in Florence, één van de Italiaanse steden die twee eeuwen later als eersten in Europa volop getroffen zouden worden door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Ze zou zonder twijfel haar plaats kunnen innemen tussen de helden van vandaag, deze honderduizenden zorgverleners die de bevolking elke avond om 20 uur bedenkt met een applaus. Deze Britse verpleegster van goeden huize was een pionier van de moderne verpleegkundige zorg, een voorloper in de opleiding van het verplegend personeel, en heeft in haar tijd nooit geaarzeld om ingeburgerde praktijken aan de kaak te stellen. Toen ook zij werd geconfronteerd met een tekort aan materiaal en een hoge sterfte (Krimoorlog), heeft ze gereageerd door sanitaire regels in te voeren – voor voorwerpen, lokalen, kledij – die met de huidige pandemie opnieuw volop in het brandpunt staan. Zij heeft de eerste school opgericht voor verpleegkundigen (1860), in de praktijkomgeving van het ziekenhuis en in nauwe samenwerking met de artsen. Hoe modern! Zij was het ook die luisterde naar de behoeften van de zieken en steeds zorgde voor een bemoedigend woordje en zij benadrukte het belang van de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Florence Nightingale was ook sterk in wiskunde en jongleerde met de medische statistieken en schitterde in de presentatie van informatie over de volksgezondheid. Ze zou nu de perfecte expert zijn geweest voor de media!

De erfenis van Florence Nightingale past volkomen in het plaatje van de situatie die we nu doormaken. Elk dag opnieuw wordt ons bewezen hoe essentieel de verpleegkundige zorg is voor de gezondheid van ons allemaal. Zo’n 140.000 verpleegkundigen zijn vandaag werkzaam in België. De garantie van de personeelsbezetting is cruciaal voor de kwaliteit van de  zorg in onze ziekenhuizen, onze zorginstellingen en voor de samenleving, en voor de veiligheid van de patiënten. Er moeten continu voldoende verpleegkundigen beschikbaar zijn om deze zorg te verzekeren. Zij moeten dan ook degelijk opgeleid zijn, met flexibele bekwaamheden en toch een grote deskundigheid om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten. Ze moeten de zekerheid krijgen dat de werkomgeving en de arbeidsvoorwaarden leefbaar blijven om het personeel in staat te stellen het kwaliteitsniveau hoog te houden. Ze krijgen te maken met nieuwe kennis en technologieën, de evolutie van de wetgeving en van het zorglandschap, socio-economische omwentelingen… De verpleegkundigen komen continu voor nieuwe uitdagingen te staan. De werkstress wordt steeds hoger en het gebrek aan personeel en middelen raakt niet opgelost. Laten we het beroep van verpleegkundige de plaats en de erkenning geven die het verdient. Laten we hun de nodige middelen geven (tijd, materiaal, salaris, valorisatie) voor een kwaliteitsvolle praktijk en levenskwaliteit op werk. Dit zal de beste manier zijn om hen te bedanken voor hun totale toewijding en hun offers van de afgelopen weken.


Persbericht enquête UZA & AUVB

Brussel, 9 mei 2020

Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers

In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is.

Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat een kwart van alle zorgverleners aangeeft te weinig materiaal te hebben om zichzelf te beschermen. Daarnaast zegt 27% van de zorgverleners dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen.

De nood aan maskers, schorten en ander beschermend materiaal loopt als een rode draad doorheen de coronacrisis. In een nieuwe studie bevraagden onderzoekers van UAntwerpen 1216 verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden. Dit onderzoek gebeurde op vraag van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB): zij wil zicht krijgen op de huidige noden van zorgverleners op het terrein in het kader van COVID-19.
“18% van de bevraagden geeft aan dat ze te weinig FFP-maskers voorhanden hebben om zichzelf optimaal te kunnen beschermen”, vertelt onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). “Er is ook een tekort aan schorten, aangezichtsbescherming, chirurgische maskers en handschoenen. Daarnaast melden de zorgverleners een tekort aan basismateriaal voor verzorging. Dat cijfer ligt opvallend hoger in de thuiszorg en de woonzorgcentra. Ook opvallend is het tekort aan zuurstof gerapporteerd door 18% van de zorgverleners in de woonzorgcentra. Bovendien heeft 7% van de zorgverleners in de thuiszorg een tekort aan palliatieve medicatie.”

27% van de zorgverleners meldt ook dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is het niet steeds beschikbaar zijn van testkits. “Patiënten met symptomen moeten we kunnen screenen. Dit is een belangrijk onderdeel van de exit-strategie en we zullen dit cijfer de komende maanden goed opvolgen in ons onderzoek.”

Niet klaar voor afbouw

Terwijl België voorzichtig begonnen is met de afbouw van de COVID-maatregelen blijkt 87% van de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet klaar te zijn om in de eigen werkomgeving maatregelen af te bouwen. Haegdorens: “Onze collega’s leveren nog steeds een uitzonderlijke inspanning en het lijkt een marathon te worden. We merken dat slechts 69% van de bevraagden vindt dat ze voldoende kwalitatieve zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. De vraag is natuurlijk of dit cijfer hoger was vóór de crisis.”

Tenslotte heeft de helft van de verpleeg- en zorgkundigen weinig vertrouwen in de aanpak van de crisis door de overheden.
Pascal Vanmeenen (AUVB) beklemtoont dat de verpleegkundigen en zorgkundigen al weken in de frontlinie staan van de COVID-pandemie. Ze leveren erg goed werk en verdienen alle respect hiervoor. Het zijn zij die in alle situaties over voldoende beschermingsmateriaal, over voldoende testkits en over voldoende omkadering moeten kunnen beschikken om veilig te kunnen werken en om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen. De resultaten tonen aan dat deze voorwaarden niet steeds vervuld zijn. Verpleegkundigen consequent en structureel meer betrekken in beleidsbeslissingen en rekening houden met de aanwezige expertise binnen de beroepsgroep zou hier zeker positief toe kunnen bijdragen.

De onderzoekers roepen alle verpleegkundigen en zorgkundigen in België op om volgende maand opnieuw deel te nemen aan de bevraging via www.auvb.be.

Persbericht: Persbericht NuTeReS_Mei.pdf


Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Persbericht

Een nieuw KB betreffende het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers:

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Brussel, 07 mei 2020. – Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers.

De beroepsverenigingen van verpleegkundigen vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de verpleegkundigen. Sedert 2013 hebben 46 verenigingen zich geleidelijk verzameld onder de koepel van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) om met één stem de noden van de beoefenaars kenbaar te maken.

De AUVB-UGIB-AKVB en de verschillende andere verenigingen stellen zich sedert het begin van de corona-pandemie constructief op en hebben hun visies en opbouwende adviezen gegeven over het beheer van de crisis en over de noden van de beoefenaars die ze vertegenwoordigen, en dit in alle sectoren (Ziekenhuizen, WZC, Thuiszorg …).  Het is dankzij de professionaliteit van alle verpleegkundigen dat de Corona-uitbraak beheersbaar is gebleven. Zij staan allemaal in de frontline.

In onze laatste communicatie riepen we specifiek op voor een betere toekomst die perspectieven en garanties zou bieden aan onze zorgbeoefenaars. We formuleerden een aantal knelpunten en ook diverse voorstellen in functie van het waarborgen van de veiligheid van onze gezondheidsbeoefenaars, voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de patiënten en voor de duurzame leefbaarheid van het gezondheidsstelsel.

De snelle publicatie van twee Koninklijke Besluiten (KB over het opvorderen en KB over het delegeren) betreffende ons beroep, komt binnen de sector erg slecht over. We vragen ons af of deze KB’s echt zo snel gepubliceerd dienden te worden.

Zelfs als sommige elementen van het KB betreffende de delegatie, omwille van de crisis in de geest te begrijpen en te rechtvaardigen kunnen zijn, verdienen ze toch de nodige toelichting, verduidelijking en bijsturing. De inhoud en uitvoering ervan zijn onduidelijk en verwarrend en zorgen voor veel onrust. De indruk wordt gewekt dat kennis gemakkelijk over te dragen is aan andere gezondheidswerkers. Nochtans tonen studies aan dat het sterftecijfer evenredig daalt met het aantal verpleegkundigen aan het bed van de patiënt en met hun opleidingsniveau.

We betreuren het proces en methodiek van de totstandkoming van het KB. Dit gaat ten koste van de geest van het KB namelijk de ondersteuning van verpleegkundigen in een uiterste noodsituatie in deze Coranacrisis en enkel bij tekorten waarbij terzelfdertijd aandacht is voor:

  • de garantie van de continuïteit en kwaliteit van de behandeling van de patiënten, bewoners of andere zorgvragers;
  • voldoende hoog opgeleide verpleegkundigen;
  • het waarborgen van de veiligheid en welzijn van alle verpleegkundigen;
  • het streven naar waardering en respect voor het verpleegkundig beroep.

We stellen vast dat na minimale concertatie van de koepelorganisatie naar aanleiding van ander overleg onze inbreng en adviezen niet meegenomen zijn in dit KB.

De maat is vol en we eisen om gehoord en erkend te worden. We eisen dat een structureel beleid op lange termijn wordt opgezet om na de crisis betere perspectieven te bieden voorbij het applaus.

Dit persbericht is geschreven namens de federale voorzitter en de voorzitters van de Nederlandstalige, de Franstalige en Duitstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) :

  • Dhr. Paul Sonkes – Algemeen Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB
  • Dhr. Daniel Schuermans – Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB
  • Mevr. Hilde Driessens – Voorzitter van de Nederlandstalige kamer AUVB-UGIB-AKVB