Op 9 juni staan we met z’n allen in het stemhokje. Maar welke partij heeft aandacht voor verpleegkundigen? Welke standpunten hebben ze? Welke acties beloven ze te nemen? … De Algemene Unie van Verpleegkundigen in België analyseerde de partijprogramma’s en stelt graag overzichtelijk en beknopt de resultaten voor.

Bij alle politieke partijen valt meteen op: zij hebben de alarmkreten uit onze sector gehoord en ter harte genomen. Dit stemt ons vanuit de AUVB erg hoopvol. Vrijwel alle partijen willen de aantrekkelijkheid van de verpleegkunde verhogen door:

 • Een betere patiënt-verpleegkunde ratio: minder patiënten per verpleegkundige
 • Het optimaliseren van de work-life balans
 • Een sterkere verloning van verpleegkundigen
 • Aandacht voor taakdifferentiatie en vermindering van de administratieve lasten
 • Aandacht voor de opleiding en levenslang leren
 • Ondersteuning door andere profielen
 • Openstaan voor een verdere uitbouw en verfijning van de WUG, de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen.

 

Echter, de manier waarop de politieke partijen bovenstaande en andere punten willen verwezenlijken, verschilt partij per partij. Waar de één bijvoorbeeld de werkdruk op verpleegkundigen wil verlagen voornamelijk door een hogere instroom aan personeel, wil de ander dit bereiken door in te zetten op meer efficiëntie en innovatie. Daarnaast zijn er verschillende thematieken waarover de meningen uiteenlopen, zoals de toegankelijkheid van de zorg, publieke versus private gezondheidszorg en de groeinorm van onze sector, het percentage waarmee de uitgaven in de gezondheidszorg jaarlijks mogen stijgen bovenop de gezondheidsindex. Zo’n verhoging van de groeinorm is dus een soort extra investering in de zorg, een verlaging van de groeinorm is een soort besparing.

 

Nederlandstalige partijen van uiterst links naar uiterst rechts:

 • PVDA: Verhogen van de groeinorm, sterke publieke financiering van de zorgsector, voor verpleegkundigen hogere verloning, verbeteren werkbaarheid, stimuleren levenslang leren, beperken van de administratieve last en verpleegkundige-patiëntratio van 1 op 8, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, promoten wijkgezondheidscentra en ziekenhuizen op lokaal niveau uitbouwen.
 • GROEN: Groeinorm behouden én ook invoeren op Vlaams niveau, voor verpleegkundigen hogere verloning, verbeteren werkbaarheid en stimuleren levenslang leren, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, en expliciete aandacht voor ethiek in de zorg, onder meer in patiëntenrechten, palliatieve zorg, zwangershapsonderbreking,…
 • VOORUIT: Groeinorm van 2,5% bovenop de index, voor verpleegkundigen betere verloning, meer autonomie, doorgroeimogelijkheden en minder administratieve en basishygiëne taken, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen en expliciete aandacht voor werkethiek zoals de correcte omgang met de aantrekking van buitenlandse verpleegkundigen.
 • CD&V: Groeinorm behouden of verhogen, voor verpleegkundigen de administratieve lasten verminderen, normering aanpassen en inzetten op levenslang leren, betaalbare zorg is belangrijk, maar vooral sterker inzetten op preventie en het belang van gezondheid.
 • OPEN VLD: Groeinorm verlagen, voor verpleegkundigen hogere verloning, taakdifferentiatie en vergroten instroom verpleegkundigen, toegankelijke zorg is belangrijk, maar vooral sterk inzetten op preventie.
 • N-VA: Groeinorm behouden, maar ook inefficiënties in de zorg wegwerken, voor zorgverleners in het algemeen minder administratieve last, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, sterk inzetten op preventie en expliciete aandacht voor diepgaande hervormingen van de sociale zekerheid in functie van betaalbaarheid voor zowel de samenleving als de patiënt.
 • VLAAMS BELANG: Groeinorm verlagen, betere financiering en hervorming van de gezondheisdzorg, voor verpleegkundigen betere werkbaarheid, promotie van het beroep, vergroten instroom werkkrachten en stimuleren levenslang leren, de toegang tot onze zorg en sociale zekerheid beperken (voor te behouden aan wie hier acht jaar legaal verblijft), en sterk inzetten op preventie.

 

Franstalige partijen van uiterst links naar uiterst rechts:

 • PTB: Groeinorm sterk verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk, hogere verloning, betere werkomstandigheden en meer erkenning van het beroep, streven naar volledig publiek gezondheidszorgsysteem waarin de zorg voor iedereen gratis is, door het afschaffen van remgelden en verlagen van medicatiekosten, en een sterke nadruk op preventie door onder meer collectieve preventiemaatregelen.
 • ECOLO: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk, hogere verloning, en meer erkenning van het beroep met de nadruk op duurzame arbeidsvoorwaarden en betere werk-privébalans, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen en een sterke nadruk op preventie door onder meer gezondheidseducatie, vroege opsporing van ziekten, en milieugerelateerde initiatieven.
 • PS: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door hogere instroom, een hogere verloning, meer erkenning van het beroep en betere werkomstandigheden door onder meer het verhogen van de sociale bescherming, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen met de insteek van sociale rechtvaardigheid, en sterke nadruk op preventie door onder meer gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten.
 • Les Engagés (voorheen cdH): Groeinorm matig verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door een hogere instroom, een hogere verloning, meer erkenning van het beroep en een humane werkomgeving, toegankelijke, betaalbare zorg met een focus op solidariteit, en een sterke inzet op preventie binnen een gemeenschapsgericht kader door onder meer gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten.
 • Défi: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door hogere instroom, hogere verloning, betere werkomstandigheden, toegankelijke, betaalbare zorg met focus op meertalige en multiculturele stedelijke contexten, en sterke inzet
  op preventie onder meer door gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten, met nadruk op stedelijke gezondheidsuitdagingen.
  MR: Groeinorm matig verhogen met nadruk op kostenbeheersing, voor verpleegkundigen lagere werkdruk en betere werkomstandigheden voornamelijk door efficiëntie en innovatie, eerlijke verloning gekoppeld aan prestatieverbeteringen, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen door publieke en private samenwerking, en inzet op preventieve gezondheidszorg met nadruk op kosteneffectiviteit en meetbaarheid van preventieprogramma’s.

 

 

In welke politieke standpunten en beleidskeuzes kan u zich vinden? Hopelijk helpt deze analyse om bewust uw stem uit te brengen op 9 juni!

Wil u weten welke beleidskeuzes AUVB aanbeveelt?

 

Lees hier ons memorandum: Memorandum 2024 – AUVB (auvb-ugib-akvb.be)