De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt de hervorming van de verpleegkunde goed

Op 8 mei 2024 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers de wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming van de verpleegkunde, de afschaffing van de Technische Commissies voor verpleegkunde en de paramedische beroepen en de aanpassing van de taken paramedische beroepen hierin op te nemen.

 

Samenvatting van het Wetsontwerp
Met dit ontwerp wordt de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 gewijzigd, teneinde de hervorming van de verpleegkunde hierin op te nemen.
Concreet voorziet dit ontwerp in de aanpassing van enkele artikelen van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 naar aanleiding van de invoering van het nieuwe profiel van basisverpleegkundige.
Naast deze aanpassingen, is een eerste groot element van dit ontwerp een aanpassing van wat verstaan wordt onder de uitoefening van de verpleegkunde. Een tweede element bestaat uit de aanpassing van het artikel rond de verpleegkundig specialist. Een derde belangrijk element bestaat uit de introductie van delegatiemogelijkheid van verpleegkundige zorg naar andere gezondheidszorgbe roepen door de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg binnen een gestructureerd zorgteam.
Tot slot voorziet dit project in het opheffen van de technische commissie voor de verpleegkunde en de technische commissie voor paramedische beroepen, om voor elk van deze domeinen binnen één en hetzelfde adviesorgaan, samengesteld uit experts in deze vak gebieden, adviezen met betrekking tot de uitoefening van deze beroepen te bundelen.

Meer informatie is te vinden via de volgende links: