UGIB-AUVB-AKVB VZW

Hippocrateslaan 91

1200  Brussel

Ondernemingsnummer: 0828.194.710

 

STATUTEN

De Algemene Vergadering van 28 juni 2022 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

  

Titel I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel en duur

 Artikel 1: Rechtsvorm – naam – zetel

De Vereniging neemt de vorm aan van een Vereniging zonder winstoogmerk.

De Vereniging neemt de volgende benamingen aan in de drie landstalen:

 • ALGEMENE UNIE VAN VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË
 • UNION GÉNÉRALE DES INFIRMIERS DE BELGIQUE
 • ALLGEMEINER KRANKENPFLEGERVERBAND BELGIENS

De Vereniging kan ook gebruik maken van de volgende afgekorte benamingen:

 • AUVB
 • UGIB
 • AKVB

Haar zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan slechts bij beslissing van de Algemene Vergadering verplaatst worden. De huidige maatschappelijke zetel bevindt zich op volgend adres: Hippocrateslaan 91, 1200 Brussel.

De Vereniging is een pluralistische onafhankelijke Vereniging. Ze ontwikkelt haar activiteiten op het gehele Belgische grondgebied, buiten alle filosofische en politieke strekkingen om.

 

Artikel 2: Belangeloos doel en voorwerp

De Vereniging heeft tot doel:

 1. De verpleegkunde, de verpleegwetenschappen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te promoten en te ontwikkelen;
 2. De Beroepsverenigingen van verpleegkundigen zoals bedoeld in de Belgische wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, bijeen te brengen;
 3. Het vertegenwoordigen en verdedigen van alle beoefenaars van de verpleegkunde en van de uitoefening van dit beroep, zoals bedoeld in ‘Hoofdstuk 4- De uitoefening van de verpleegkunde’ van de gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, en dit zowel vanuit hun professionele belangen als vanuit het belang van de hen toevertrouwde patiënten.

De Vereniging mag alle wettelijke middelen aanwenden die zij voor de verwezenlijking van haar doel nodig acht. Haar handelingen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld beroepsbescherming, aanbevelingen en adviezen, diensten aan derden, ondersteunen en/of coördineren van wetenschappelijke activiteiten en het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Ze mag zich aansluiten bij andere Verenigingen of groeperingen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, Verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten en doelstellingen te bevorderen.

Zij kan in die zin ook commerciële activiteiten verrichten, doch de winst mag enkel in functie van het belangeloos doel van de Vereniging worden gemaakt. De Vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enige andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloos doel. Deze commerciële activiteiten van de Vereniging mogen evenwel niet in conflict komen met de belangen van de leden en/of de leden op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze schade berokkenen.

  

Artikel 3: Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden.

 

Titel II : Leden

Artikel 4 : Effectieve leden

 4.1.  De Vereniging telt enkel effectieve leden.

Alle leden worden ingeschreven in het ledenregister dat moet worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

4.2. De effectieve leden hebben stemrecht op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de Vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op twee.

4.3. De effectieve leden zijn steeds rechtspersonen en worden onderverdeeld in:

 • De stichtende leden die de oprichting van de vzw ondertekend hebben. Dit zijn algemene beroepsorganisaties van beoefenaars van de verpleegkunde waarvan hun leden uit alle geledingen van het beroep komen. Deze categorie kan niet meer uitgebreid worden.

De vijf stichtende leden zijn de volgende:

 • ASBL Association belge des Praticiens de l’art infirmier, afgekort acn; en
 • VZW Federale Neutrale Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen, afgekort FNBV;
 • ASBL Fédération Nationale des Infirmières de Belgique, afgekort FNIB.
 • VOG Deutschsprachtige Krankenpflegevereinigung in Belgien, afgekort KPVDB;
 • VZW Netwerk Verpleegkunde, afgekort NVKVV;

 

 • Beroepsverenigingen waarvan hun leden afkomstig zijn van een specifiek of gespecialiseerd verpleegkundig domein met inbegrip van de thuisverpleegkunde. Zij worden verder geassocieerde leden genoemd.

4.4. Met de term ‘’leden’’ in deze statuten wordt verwezen naar de Beroepsverenigingen die effectief lid van de AUVB zijn.

4.5. De voorwaarden voor een Beroepsvereniging om als geassocieerd lid tot de AUVB toe te treden, geassocieerd lid te blijven en na uittreding terug als geassocieerd lid in te treden, zijn de volgende:

– (1) Een rechtspersoon zijn, met name een VZW of een erkende Beroepsvereniging. De Vereniging die kandideert moet hoofdzakelijk samengesteld zijn uit beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde of beschikken over een cel van uitsluitend verpleegkundigen. Uit de statuten van de organisatie moet duidelijk blijken dat haar doelstellingen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de AUVB.

– (2) Voldoende representatief Om representatief te zijn moet de kandidaat-Vereniging cumulatief voldoen aan de hierna bepaalde 4 onderstaande criteria: 

 • (a) De Vereniging moet minimum 50 verpleegkundigen als leden bevatten om stemgerechtigd te zijn. De voorzitter van het Bestuursorgaan van de kandidaat-Vereniging dient dit te attesteren aan de AUVB door middel van een verklaring op eer.

Indien de Vereniging minder dan 50 verpleegkundigen als leden telt, kan de Vereniging zich associëren met één of meerdere Vereniging(en) van dezelfde specialiteit of richting om te voldoen aan de eerste voorwaarde. Deze onderling geassocieerde Verenigingen krijgen dan samen het statuut van één enkel geassocieerd lid van de AUVB.

Bereikt de Vereniging het minimumaantal van 50 leden als verpleegkundigen dan brengt de betrokken Vereniging de Voorzitter van de AUVB per brief of mail op de hoogte en vraagt het haar statuut van geassocieerd lid aan. Vervolgens beslist het Bestuursorgaan over deze aanvraag en brengt het de aanvraag op de volgende Algemene Vergadering.

 • (b) De Vereniging heeft een territoriale vertegenwoordiging gekenmerkt door:

leden afkomstig uit minstens 2 provincies; of

leden afkomstig uit 1 provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; of

leden uitsluitend afkomstig uit het geheel van de Duitstalige gemeenschap; of

leden in minimaal 8 verschillende gezondheidsinstellingen.

 • (c) Alle individuele leden van de Beroepsverenigingen die lid zijn van de AUVB betalen jaarlijks een individueel lidgeld aan hun eigen organisaties. De voorzitter van elke kandidaat-Vereniging dient dit te attesteren aan de AUVB door middel van een ‘verklaring op eer’. 
 • (d) Een activiteitenrapport voorleggen waarin aangetoond wordt dat er door de kandidaat-Vereniging daadwerkelijk activiteiten georganiseerd worden die relevant zijn voor de verdere professionalisering van de doelgroep in het jaar dat aan de aanvraag voorafgaat. Dit rapport moet eveneens aantonen dat de activiteiten conform zijn aan de statutaire doelstelling van de Vereniging.

– (3) Door de Algemene Vergadering aanvaard zijn, hetgeen inhoudt dat een meerderheid van 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3.) akkoord is met de toetreding van de kandidaat-Beroepsvereniging.

– (4) Respect hebben voor de belangen van de AUVB.

– (5) Indien een kandidaat-Beroepsvereniging leden met dezelfde specialisatie als een reeds aangesloten Beroepsvereniging heeft, of zich richt tot dezelfde doelgroep, moet de betrokken Beroepsvereniging aantonen dat haar lidmaatschap voor de AUVB een meerwaarde betekent ten opzichte van het lidmaatschap van de reeds aangesloten Beroepsvereniging.

4.6. Ook na toetreding of herintreding dienen de geassocieerde leden van de AUVB verder te voldoen aan de criteria vermeld in artikel 4.5.

De Vereniging kan haar leden ten allen tijde verzoeken de nodige verklaringen en/of bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat zij nog steeds voldoen aan de criteria vermeld in artikel 4.5. Nadere bepalingen hieromtrent kunnen in het Intern Reglement worden uitgewerkt.

 

Artikel 5: Toetredingsprocedure van een nieuw lid

De procedure voor toetreding van een nieuw effectief lid is als volgt: op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering een nieuw geassocieerd lid aanvaarden. De aanvraag tot toetreding van een nieuw lid moet aan het Bestuursorgaan gericht worden ter attentie van de Voorzitter. Bijkomende formaliteiten en/of modaliteiten in verband met de aanvraag kunnen in het Intern Reglement worden bepaald.

Bij zijn aanvraag tot toetreding als lid omschrijft het kandidaat-lid zijn doelstellingen en zijn doelgroep. Het bezorgt zijn statuten aan het Bestuursorgaan, alsook een verklaring op eer van de voorzitter met betrekking tot het aantal aangesloten verpleegkundigen en dat deze leden zelf hun individueel jaarlijks lidgeld betalen. Deze elementen worden door de Algemene Vergadering onderzocht vooraleer een kandidaat-lid als lid kan worden aanvaard.

Indien de aanvraag volledig is, wordt deze geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering. De kandidaat-Beroepsvereniging treedt toe tot de AUVB indien deze aan alle toetredingsvoorwaarden voldoet en mits aanvaarding door 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3).

 

Artikel 6: Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage van de beroepsorganisaties die lid zijn van de AUVB wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt maximaal 1000 euro.

 

Artikel 7: Uittreding en uitsluiting van een lid

7.1. Leden zijn vrij om op ieder ogenblik vrijwillig uit de Vereniging te treden door hun ontslag schriftelijk te richten aan het Bestuursorgaan.

7.2. Wordt beschouwd als ontslagnemend, elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaald heeft binnen de maand nadat aan het betrokken lid een aangetekende schriftelijke aanmaning werd toegestuurd. Bij niet-betaling na het verstrijken van deze termijn eindigt het lidmaatschap van het betrokken lid van rechtswege.

7.3. Leden die het doel van de Vereniging schaden of niet eerbiedigen, kunnen worden uitgesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering conform de artikelen 13 van deze statuten. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering  worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het Bestuursorgaan deelt het besluit van de Algemene Vergadering tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan het betrokken lid. Dit gebeurt per aangetekend schrijven, tenzij het lid ermee instemt dat de Vereniging met haar elektronisch/per e-mail communiceert.

7.4. In ernstige gevallen kan het Bestuursorgaan voordat de volgende Algemene Vergadering bijeenkomt overgaan tot schorsing van alle rechten (vb. stemrecht op de Algemene Vergadering) en voordelen van het lid in de Vereniging, alsook van alle bevoegdheden en mandaten die betrokken lid in de Vereniging opneemt (vb. een bestuursfunctie in het Bestuursorgaan).

7.5. Leden die hun rechtspersoonlijkheid verliezen, of niet langer voldoen aan één of meerdere van de andere toetredingsvoorwaarden voorzien in artikel 4.3., verliezen automatisch hun lidmaatschap in de AUVB.

7.6. Ontslagnemende of uitgesloten leden, hebben geen enkel recht op het vermogen van de Vereniging. Zij kunnen noch enige staat of overlegging van rekening, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving, noch de terugbetaling van gestorte bijdragen opeisen of vorderen.

 

Titel III. Algemene vergadering

Artikel 8: Algemene Vergadering – Samenstelling

 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Beroepsvereniging van waaruit de Voorzitter van het Bestuursorgaan is aangesteld, of bij afwezigheid, door de Beroepsvereniging van waaruit de Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan is aangesteld.

Elk lid-rechtspersoon wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een verpleegkundige en dit conform haar eigen statuten.

 

Artikel 9: Algemene Vergadering – Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend, het instellen van de Verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de Vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de Vereniging,
 • de omzetting van de Vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
 • het bepalen van de stemmingsregels van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan,
 • de goedkeuring en wijziging van het Intern Reglement van de Vereniging
 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 • alle andere gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

Artikel 10: Algemene Vergadering – Bijeenroeping

 De Algemene Vergadering komt samen na een beslissing door het Bestuursorgaan telkens als het doel van de Vereniging zulks vereist, alsook telkens wanneer de wet dit bepaalt.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders. Deze Algemene Vergadering moet in de eerste helft van het jaar plaatsvinden.

Het Bestuursorgaan is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het Bestuursorgaan en dit per brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.

In dit geval is het Bestuursorgaan verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 60ste dag na dit verzoek.

 

Artikel 11: Algemene Vergadering – Oproepingsbrief

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door de voorzitter of ondervoorzitter. Alle leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief of per fax tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door het Bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste vijf werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het Bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

Artikel 12: Algemene Vergadering – Algemene stemmingsregels

 12.1. In geval van afwezigheid van een lid, kan deze volmacht verlenen aan een ander lid naar zijn keuze. Ieder lid kan slechts één volmacht dragen.

12.2. Op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen de leden van elke groep, zijnde de stichtende en de geassocieerde leden, elk respectievelijk vijftig procent van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Tenzij wanneer de statuten hiervan afwijken, kunnen besluiten door de Algemene Vergadering slechts genomen worden bij een meerderheid van 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3.).

12.3. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen voor de berekening van de vereiste meerderheden niet mee (noch in de teller, noch in de noemer).

12.4. Bijkomende regels omtrent de wijze van beraadslaging en stemming kunnen in het Intern Reglement worden uitgewerkt.

 

Artikel 13: Algemene Vergadering – Bijzonder aanwezigheids- en/of meerderheidsquorum

13.1. Voor een statutenwijziging, de uitsluiting van een lid of een ontbinding van de Vereniging moeten twee derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden geldig kan beraadslagen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.

13.2. In geval van een statutenwijziging moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

De statutenwijziging is slechts aangenomen bij een meerderheid van 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3.).

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de Vereniging is zij alleen dan aangenomen bij een meerderheid van 80% (4/5) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3).

13.3. In geval van uitsluiting van een lid moet het voornemen daartoe schriftelijk zijn opgenomen in de oproepingsbrief. Vooraleer te kunnen beslissen over de uitsluiting van een lid moet het betrokken lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Het betrokken lid wordt uitgesloten bij een meerderheid van 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3).

De stemming over de uitsluiting van een lid gebeurt geheim, in die zin dat er binnen elke groep (conform de verdeling in artikel 5) anoniem wordt gestemd, maar de globale stemmingsuitslag per groep wel bekend is gelet op het vereiste in artikel 13.2.

13.4. In geval van ontbinding van de VZW moet het voornemen daartoe schriftelijk zijn opgenomen in de oproepingsbrief.

De VZW wordt slechts ontbonden bij een meerderheid van 80% (4/5) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in elke groep (zoals bedoeld in artikel 4.3).

13.5. Voor het bepalen van de meerderheden bedoeld in dit artikel tellen onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen niet mee noch in de teller, noch in de noemer.

 

Artikel 14: Algemene Vergadering – Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een register.

Uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het Bestuursorgaan. Bij ontstentenis hiervan kunnen twee andere bestuurders deze documenten valideren.

 

Titel IV. Bestuursorgaan

 Artikel 15: Bestuursorgaan – samenstelling, duur, verkiezing en interne functies

15.1 De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, waarvan de bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering.

15.2 Het Bestuursorgaan is samengesteld uit 20 bestuurders die allen verpleegkundigen zijn én aangesloten bij de beroepsVereniging van waaruit zij worden aangesteld.

Deze bestuursmandaten worden verdeeld als volgt:

 • 10 bestuurders-natuurlijke personen voorgedragen door de stichtende leden (algemene beroepsorganisaties), namelijk 2 van ACN, 2 van FNBV, 2 van FNIB, 1 van KPVDB en 3 van NVKVV;
 • 10 bestuurders-natuurlijke personen voorgedragen door de geassocieerde leden, waarvan:
  • 5 bestuurders aangesloten bij een Nederlandstalige Beroepsvereniging, waarvan minstens 1 Beroepsvereniging van thuisverpleegkundigen; en
  • 5 bestuurders aangesloten bij een Franstalige Beroepsvereniging, waarvan minstens 1 Beroepsvereniging van thuisverpleegkundigen.

Twee- of meertalige Beroepsverenigingen die lid zijn van de AUVB en die een bestuurder willen voordragen, dienen te kiezen of zij voor deze voordracht beschouwd worden als een Nederlandstalige dan wel een Franstalige Beroepsvereniging.

15.3. In geval van wijziging van de samenstelling van het Bestuursorgaan, wordt gegarandeerd dat het Bestuursorgaan steeds ingevuld blijft door minstens één bestuurder afkomstig van elke stichtende Beroepsvereniging.

15.4. De bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Zij zijn na afloop van hun mandaat steeds herbenoembaar.

15.5. De bestuurders dienen gedurende de volledige duur van hun mandaat aangesloten te blijven bij de Beroepsvereniging van waaruit zij worden voorgedragen.

Indien hun lidmaatschap bij deze Beroepsvereniging om welke reden dan ook wordt stopgezet, wordt hun bestuursmandaat in het Bestuursorgaan van de AUVB van rechtswege als beëindigd beschouwd. De betrokken bestuurder wordt dan vervangen door de plaatsvervangende bestuurder die voor het betrokken mandaat door de Algemene Vergadering werd benoemd (cfr. artikel 15.7).

15.6. De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Bij de beraadslaging en stemming hierover is de betrokken bestuurder niet aanwezig.

Aan het bestuursmandaat komt eveneens een einde door het vrijwillig ontslag van de bestuurder schriftelijk ingediend bij de Voorzitter of bij het Bestuursorgaan.

Het mandaat van bestuurders-natuurlijke personen gaat evenzeer verloren door overlijden, door een intrekking of schorsing van het visum als verpleegkundige gedurende minstens 6 maand of enige andere reden die leidt tot het definitief verlies van het recht om de verpleegkunde uit te oefenen.

15.7. Voor de benoeming van de bestuurders, dragen de stichtende leden (zijnde acn, FNBV, FNIB, KPVDB en NVKVV) naast hun kandidaten om als effectief zetelende bestuurders benoemd te worden, evenveel kandidaten-plaatsvervangers voor (dus 2 kandidaat-plaatsvervangers van ACN, 2 van FNBV, 2 van FNIB, 1 van KPVDB en 3 van NVKVV).

Ook de geassocieerde leden die zich kandidaat willen stellen voor het Bestuursorgaan dragen naast hun kandidaat-bestuurder één kandidaat-plaatsvervanger voor.

Elk geassocieerd lid heeft daarbij de mogelijkheid om na onderling overleg een plaatsvervanger voor te dragen die lid is van een ander geassocieerd lid.

Bij de samenstelling van het Bestuursorgaan benoemt de Algemene Vergadering niet alleen de effectieve bestuurders, maar gelijktijdig ook hun respectievelijke plaatsvervangers in die hoedanigheid. Een plaatsvervanger neemt automatisch de functie van het effectief bestuurslid in wanneer diens functie openvalt vóór het einde van zijn mandaat (vb. door overlijden of ontslag). Deze plaatsvervanging heeft uitwerking voor de resterende duur van het lopende bestuursmandaat.

15.8 Indien geen enkele plaatsvervanger voor het opengevallen mandaat de functie van bestuurder kan of wil opnemen, kiezen de overblijvende bestuurders onderling een nieuwe bestuurder (‘coöptatie’) voor de resterende duur van het mandaat. Deze gecoöpteerde bestuurder moet afkomstig zijn van dezelfde Beroepsvereniging als deze waarvan de bestuurder die vervangen wordt, afkomstig is, maar kan wel een andere persoon zijn dan degene die bij de initiële benoeming van de bestuurders zoals bedoeld in artikel 15.7 als plaatsvervanger werd voorgedragen.

Overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 9:6 WVV moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

15.9 Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. Indien de Voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter of bij gebrek aan Ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door de overige bestuurders.

Indien de voorzitter ontslag neemt of diens mandaat om een andere reden eindigt, neemt de ondervoorzitter tijdelijk diens functie over in afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter. Het nieuwe voorzitterschap wordt in beginsel uitgeoefend door de bestuurder die de voorzitter als plaatsvervanger vervangt. Indien deze bestuurder niet in de mogelijkheid is om dit voorzittersmandaat op te nemen, kiest het Bestuursorgaan onder de bestuurders een nieuwe voorzitter waarbij de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.9., vierde lid steeds dienen te worden nageleefd.

Indien de ondervoorzitter ontslag neemt of diens mandaat om een andere reden eindigt, wordt het ondervoorzitterschap in beginsel uitgeoefend door de bestuurder die de ondervoorzitter als plaatsvervanger vervangt. Indien deze bestuurder niet in de mogelijkheid is om het ondervoorzittersmandaat op te nemen, kiest het Bestuursorgaan onder de bestuurders een nieuwe ondervoorzitter waarbij de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.9., vierde lid steeds dienen te worden nageleefd.

Het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter wordt steeds vervuld door een bestuurder waarvan één uit de stichtende beroepsorganisaties en één uit de geassocieerde Beroepsverenigingen. Zij zijn van een verschillend taalregime. Een bestuurder wordt verkozen tot Voorzitter of Ondervoorzitter voor periode van maximaal 4 jaar. Deze functies lopen af samen met het lopende bestuursmandaat.

Na afloop van het bestuursmandaat zijn bestuurders onbeperkt herbenoembaar als bestuurder. De Voorzitter en Ondervoorzitter kunnen evenwel maximum één keer in deze functies herbenoemd worden voor een nieuwe aansluitende periode van maximaal 4 jaar.

Bij iedere vernieuwing van het mandaat moet de Voorzitter afkomstig zijn van een Beroepsvereniging uit een ander taalregime. Alternerend een Nederlandstalige, Franstalige en eventueel (als de KPVDB dit wenst) een Duitstalige Beroepsvereniging. Als de Voorzitter afkomstig is uit een Duitstalige Beroepsvereniging, zal deze worden opgevolgd door een Voorzitter uit een Nederlandstalige of Franstalige Beroepsvereniging, afhankelijk van de voorlaatste voorzitter die de functie heeft opgenomen

15.10 Het Bestuursorgaan kiest tevens onder zijn leden een Secretaris en een Schatbewaarder. Deze mandaten worden vervuld door bestuurders waarvan één afkomstig uit de stichtende leden en één uit de geassocieerde Beroepsverenigingen. Ze zijn eveneens afkomstig van Beroepsverenigingen uit een verschillend taalregime. Een bestuurder wordt verkozen tot Secretaris of Schatbewaarder voor een periode van maximaal 4 jaar. Deze functies lopen af samen met het lopende bestuursmandaat.

De Secretaris en de Schatbewaarder kunnen maximum één keer in deze functies herverkozen worden voor een nieuwe aansluitende periode van maximaal 4 jaar.

Indien de Secretaris of Schatbewaarder ontslag neemt of hun mandaat om een andere reden eindigt, wordt hun functie in beginsel uitgeoefend door de bestuurder die hen als plaatsvervanger vervangt. Indien deze bestuurder niet in de mogelijkheid is om het mandaat van Secretaris dan respectievelijk Schatbewaarder op te nemen, kiest het Bestuursorgaan onder de bestuurders een nieuwe Secretaris respectievelijk Schatbewaarder waarbij de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.10, eerste lid steeds dienen te worden nageleefd.

15.11. Het mandaat van Voorzitter en Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan van de Vereniging is niet cumuleerbaar met de volgende functies: Vertegenwoordiger van het Bestuursorgaan in een Kamer van de AUVB, Voorzitter van de Federale Raad voor Verpleegkunde, Voorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en syndicaal afgevaardigde.

 

Artikel 16: Bestuursorgaan – Ledenregister

Op de zetel van de Vereniging wordt door het Bestuursorgaan een ledenregister bijgehouden. Dit register vermeldt de benaming, het adres en het juridisch statuut van elk lid.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting moeten door toedoen van het Bestuursorgaan tevens in dat register ingeschreven worden binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle leden en de belanghebbende partijen kunnen op de zetel van de Vereniging het ledenregister raadplegen.

 

Artikel 17: Bestuursorgaan – Bevoegdheden, delegatie en ondersteunende organen

17.1. Het Bestuursorgaan leidt de zaken van de Vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

17.2. Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel van de Vereniging en bepaalt hun bezoldigingen.

17.3. Het Bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een andere persoon, die al dan niet lid is van een Beroepsvereniging aangesloten bij de AUVB. Hun benoeming gebeurt door het Bestuursorgaan.

De beëindiging van de functie van deze gemachtigde personen geschiedt:

 1. a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het Bestuursorgaan
 2. b) door afzetting door het Bestuursorgaan.
 3. c) bij het beëindigen van de opdracht

17.4. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college wordt de Vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

17.5. Het Bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om een voorstel van Intern Reglement uit te werken met betrekking tot alle aangelegenheden die het nodig acht en/of nuttig oordeelt. De goedkeuring hiervan gebeurt door de Algemene Vergadering.

17.6. Het Bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vereniging wat het dagelijks bestuur aangaat, op aan het Bureau.

Het Bureau is samengesteld uit minstens de volgende 5 personen: de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder en een bestuurder afkomstig uit de Stichtende Beroepsorganisaties. Het Bestuursorgaan kan te allen tijde beslissen om ook andere personen wiens functie noodzakelijk geacht wordt voor een goede werking en/of ondersteuning deel te laten uitmaken van het Bureau.

Het Bestuursorgaan bepaalt of de leden van het Bureau alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het Bureau oefent zijn taak uit binnen de algemene beleidslijnen en/of krijtlijnen zoals uiteengezet door het    Bestuursorgaan. Indien het Bestuursorgaan over een bepaalde aangelegenheid of beslissing geen (specifiek) mandaat aan het Bureau heeft gegeven, legt het Bureau dit eerst voor aan het Bestuursorgaan. Het Bureau kan buiten enig mandaat of kader gegeven door het Bestuursorgaan geen beslissingen nemen.

In uitzonderlijke hoogdringende gevallen waarbij het onmogelijk is om de aangelegenheid of beslissing tijdig aan het Bestuursorgaan voor te leggen, kan het Bureau de eerste bewarende handelingen stellen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking en het belang van de AUVB. Deze handelingen worden steeds in volle transparantie ten aanzien van de leden van het Bestuursorgaan gesteld en binnen de algemene krijtlijnen van het mandaat. Voor zover als mogelijk worden deze handelingen vooraf afgetoetst bij de leden van het Bestuursorgaan. Op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan kunnen de gestelde bewarende handelingen worden bevestigd of gewijzigd.

Het Bureau handelt evenwel steeds in het belang van de AUVB en respecteert daarbij de doelstellingen van de Vereniging.

Het Bureau is ten aanzien van het Bestuursorgaan te allen tijde transparant over zijn werkzaamheden (o.m. door tijdig de agenda en notulen van vergaderingen te communiceren).

Nadere bepalingen over de praktische werking, besluitvorming en invulling van de mandaten van het Bureau kunnen worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

17.7. Binnen de AUVB bestaan er drie Taalkamers: de Nederlandstalige, de Franstalige en de Duitstalige Kamer. Alle beroepsorganisaties die lid zijn van de AUVB maken deel uit van minstens één Kamer.

De Kamers vormen een overlegplatform voor de leden en volgen hoofdzakelijk regionale en communautaire materies.

Nadere bepalingen over de praktische werking, besluitvorming en invulling van de Kamers kunnen worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

17.8. Ter ondersteuning en voorbereiding van de taken van het Bestuursorgaan, alsook ter bevordering van de goede werking van de Vereniging, kunnen er binnen de AUVB werkgroepen worden opgericht.

De opdracht, samenstelling en duurtijd van deze werkgroepen wordt door het Bestuursorgaan bepaald. Deze werkgroepen koppelen geregeld terug aan het Bestuursorgaan over het verloop van hun werkzaamheden.

Nadere bepalingen over de samenstelling, aansturing en praktische werking van deze werkgroepen kunnen worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

17.9. Ter ondersteuning en voorbereiding van de taken van het Bestuursorgaan en het Bureau, alsook ter bevordering van de goede werking van de Vereniging, kan het Bestuursorgaan één of meerdere stafmedewerkers aanwerven.

De stafmedewerkers staan onder het toezicht van het Bestuursorgaan en rapporteren aan het Bureau en aan het Bestuursorgaan.

Nadere bepalingen omtrent de stafmedewerkers en hun functie kunnen uitgewerkt worden in het Intern Reglement.

 17.10. De bestuurders hebben in hun functie geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Het aansprakelijkheidsrisico van de bestuurders bij de uitoefening van hun mandaat, is afdoende gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. De Algemene Vergadering ziet hierop toe. De premies van deze verzekering worden betaald door de AUVB.

  

Artikel 18: Bestuursorgaan – Bijeenroeping en organisatie

 18.1. Het Bestuursorgaan wordt minstens acht kalenderdagen voor de vergadering met een agenda bijeengeroepen door de Voorzitter of door de Ondervoorzitter.

Indien alle bestuurders hiermee akkoord gaan of in geval van hoogdringendheid, kan de oproeptermijn verkort worden. In geval van hoogdringendheid worden de aard en redenen hiervoor vermeld in de oproepingsbrief.
18.2. De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien ook de ondervoorzitter belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder die tevens lid is van het Bureau, tenzij de bestuurders die tevens lid zijn van het Bureau onderling in consensus beslissen om voor de betrokken vergadering van het Bestuursorgaan een andere voorzitter aan te duiden, dan wel de vergadering uit te stellen.

 • Het Bestuursorgaan kan op verschillende wijzen vergaderen: via een fysieke bijeenkomst, via een volledig digitale vergadering, of hybride (namelijk via een fysieke vergadering met de mogelijkheid voor de leden om aan vergadering digitaal deel te nemen).

De concrete organisatievorm van de vergadering alsook de locatie van de vergadering (indien deze fysiek doorgaat), worden bepaald door de Voorzitter van het Bestuursorgaan.

In uitzonderlijke gevallen of bij delicate aangelegenheden waarin een fysiek overleg noodzakelijk is voor een goede besluitvorming, kan een bestuurder van het Bestuursorgaan aandringen op een fysieke vergadering. In dat geval gaat de vergadering van het Bestuursorgaan in ieder geval via een fysieke bijeenkomst van de leden door.

  

Artikel 19: Bestuursorgaan – Stemmingsregels

19.1. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien minstens 10 bestuurders effectief aan de vergadering deelnemen (fysiek of digitaal naargelang de gekozen vergadervorm).

19.2. Elke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen mits goedkeuring door 70% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en voor zover zowel 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders van de algemene beroepsorganisaties als 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders van de geassocieerde organisaties hiermee akkoord zijn.

Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer.

19.3. Indien een bestuurder, om welke reden ook, verhinderd is voor de vergadering van het Bestuursorgaan, kan hij enkel aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de betrokken vergadering om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk (vb. per e-mail) te worden gegeven en uiterlijk aan het begin van de vergadering van het Bestuursorgaan aan de Voorzitter te worden meegedeeld. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan twee andere bestuurders tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Nadere praktische en andere bepalingen omtrent deze volmachten kunnen worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

19.4. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat minstens 10 bestuurders effectief aan de vergadering deelnemen (fysiek of digitaal naargelang de gekozen vergadervorm), zijn mening schriftelijk laten kennen aan de voorzitter en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Deze mening dient schriftelijk (vb. per e-mail) aan de Voorzitter te worden meegedeeld uiterlijk aan het begin van de vergadering van het Bestuursorgaan.

19.5. Het Bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien minstens 10 bestuurders effectief aan de vergadering deelnemen (fysiek of digitaal naargelang de gekozen vergadervorm) en alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee instemmen. Deze instemming door de leden wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

19.6. Behalve indien minstens één lid zich daartegen verzet, kan het Bestuursorgaan of bepaalde leden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn beraadslagen en stemmen per videoconferentie op voorwaarde dat alle deelnemers in staat zijn om zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers en de voorziene wijze van stemming kan worden gerespecteerd.

19.7.. De leden van het Bestuursorgaan stemmen mondeling, behalve wanneer het een persoonsgebonden aangelegenheid betreft of indien minstens één bestuurder erom verzoekt. In voormelde gevallen gaat het Bestuursorgaan over tot geheime stemming.

19.8. Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke en/of persoonlijke aard (vb. bloedverwantschap tot en met de 3de graad) heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld hierboven mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het Bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren.

 

Artikel 20 – Bestuursorgaan– Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die binnen de 15 dagen in ontwerp aan de bestuursleden worden overgemaakt. Deze ontwerpnotulen worden uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan besproken en goedgekeurd.

“(…) De definitieve notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Deze ondertekening kan op papier of elektronisch gebeuren.

Handtekeningen van de notulen die zijn verzonden per fax, elektronische post in “portabele document format” PDF of enig ander elektronisch middel bedoeld om de originele grafische weergave van de notulen te behouden, worden beschouwd als het equivalent van het origineel.”

Uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan. Bij ontstentenis hiervan kunnen twee andere bestuurders deze documenten valideren.

  

Artikel 21: Bestuursorgaan – Archivering

Alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan worden opgenomen in een digitaal register. Deze documenten worden door de Vereniging gedurende minstens 5 jaar bewaard en kunnen door alle bestuurders en alle leden van de Vereniging worden ingezien.

Alle bestuurders en leden van de Vereniging hebben ook inzage in de beslissingen aangaande personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de Vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden. Zij hebben ook inzage in alle boekhoudkundige stukken van de Vereniging.

Belanghebbende derden die inzage wensen te verkrijgen in de notulen van de Algemene Vergadering dienen hiertoe een schrijven te richten aan het Bestuursorgaan.

 

Titel V. Financiering – boekjaar – ontbinding – Intern Reglement

 Artikel 22: Financieel boekjaar

Het financieel boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

  

Artikel 23: Financiële staten

 Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt het Bestuursorgaan de financiële staten van het voorbije boekjaar en de begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

  

Artikel 24: Ontbinding en vereffening

 24.1. De Vereniging kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de Vereniging. De in voorkomend geval overeenkomstig de wet toepasselijke verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen.

24.2. Bij ontbinding van de AUVB, om welke reden en op welk ogenblik dan ook, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens onderhavige statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij gebreke daarvan, stelt de rechtbank een of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

24.3. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de Vereniging.

Daarbij wordt in eerste instantie voorzien in een geheel of gedeeltelijke terugbetaling aan de leden van de lidgelden die zij aan de AUVB hebben betaald. Deze terugbetaling aan de leden gebeurt pro rata hun aantal jaren lidmaatschap en de hoogte van de lidgelden die zij sinds de oprichting van de AUVB hebben betaald.

Deze terugbetaling geschiedt pas na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en voor zover er nadien een positief saldo overblijft.

Indien er na voormelde aanzuivering van de passiva en na terugbetaling van de lidgelden aan de leden nog activa overblijven, zullen deze worden overgedragen aan één of meerdere door de Algemene Vergadering bepaalde Verenigingen waarvan het doel het meest dat van de ontbonden Vereniging benadert.

 

Artikel 25: Diversen

 Op alles wat niet in deze artikelen is geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van toepassing.

 

Artikel 26: Intern Reglement

26.1. Een Intern Reglement wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld en goedgekeurd, op voorstel van het Bestuursorgaan.

26.2. Wijzigingen aan het Intern Reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering die bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hierover beslist.

26.3. Het Intern Reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon.

26.4. Indien het Intern Reglement van de Vereniging in strijd is met de statuten van de Vereniging, dan primeert de (meest recent goedgekeurde) versie van de statuten. Deze tegenstrijdigheden met de statuten dienen binnen het jaar na het ontstaan ervan in het Intern Reglement te worden aangepast, tenzij de algemene vergadering hiervoor een andere (kortere of langere) termijn voorziet.

26.5. De meest recente versie van het Intern Reglement van de Vereniging werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22 april 2014. Eventuele tegenstrijdigheden tussen deze statuten en het Intern Reglement goedgekeurd op 22 april 2014, worden in het Intern Reglement aangepast uiterlijk binnen het jaar na goedkeuring van deze statuten, tenzij de Algemene Vergadering hiervoor een andere (langere of kortere) termijn voorziet.

 

Artikel 27: Charter van Mandaten

De Algemene Vergadering bepaalt op voorstel van het Bestuursorgaan welke mandaten de AUVB kan opnemen in overheidsorganen, rechtspersonen en/of instellingen (vb. Federale Raad voor Verpleegkunde). Een oplijsting en toelichting van deze mandaten kan opgenomen worden in een ‘Charter van Mandaten’.

 

TITEL VII. Algemene Maatregelen

Artikel 28. Woonstkeuze

 Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonend lid, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de Vereniging.

 

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vereniging en de uitvoering van deze statuten, tussen de Vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de Vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt.

 

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 28 juni 2022.

 

Intern Reglement van de AUVB goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 december 2023