Tekort aan verpleegkundigen en crisis van het zorgen voor

Op 25 juni 2024, werd de AUVB uitgenodigd op een studiedag over de uitdagingen waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt geconfronteerd worden. Deze dag, georganiseerd door de Christelijke Mutualiteit (CM) en het Institut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), ging over het onzichtbare en gedevalueerde “Care werk”. Een van de oorzaken van de crisis in de zorgsector?

Het IGVM en de CM presenteerden de resultaten van hun studie getiteld ‘Tekort aan verpleegkundigen en crisis van het zorgen voor ‘, waarin wordt gekeken naar de oorzaken en uitdagingen van het personeelstekort in de gezondheidszorg.

 

U kunt de studie openen via de volgende link : Studie IGVM & CM Tekort_aan_verpleegkundigen_en_crisis_van_het_zorgen_voor 

en de link naar de IGVM -website : Zorgsector in crisis: 1 op de 4 zorgmedewerkers overweegt het beroep te verlaten | Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (belgium.be)


Update Annexe V of Directive 2013/55/EU

Update Bijlage V Richtlijn 2013/55/EU

De gedelegeerde handeling om bijlage V van Richtlijn 2013/55/EU is geactualiseerd. De huidige minimumeisen voor VVAZ-theoretische en klinische opleiding worden geactualiseerd. Deze gedelegeerde handeling is nu gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Official Journal of the European Union). De EU-lidstaten moeten deze uiterlijk in maart 2026 in hun nationale wetgeving hebben omgezet.

Het EFN – waarvan de AUVB lid is- heeft sinds 2017 aan deze gedelegeerde wet gewerkt via de SPARK-studie in opdracht van DG GROW. De belangrijkste uitkomst is dat de verpleegkundige curricula nu moeten voldoen aan de Richtlijn 2013/55/EU en specifiek het artikel 31 met 8 competenties en nu ook de bijgewerkte Annexe V onderwerpen. Een enorme vooruitgang om het beroep van verpleegkundige en het verpleegkundig onderwijs in de EU te beschermen!

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2024782 VAN DE COMMISSIE (Bijlage V geactualisserd)

Bijgewerkt Bijlage V


Verkiezingen 2024: partijstandpunten over verpleegkunde

Op 9 juni staan we met z’n allen in het stemhokje. Maar welke partij heeft aandacht voor verpleegkundigen? Welke standpunten hebben ze? Welke acties beloven ze te nemen? … De Algemene Unie van Verpleegkundigen in België analyseerde de partijprogramma’s en stelt graag overzichtelijk en beknopt de resultaten voor.

Bij alle politieke partijen valt meteen op: zij hebben de alarmkreten uit onze sector gehoord en ter harte genomen. Dit stemt ons vanuit de AUVB erg hoopvol. Vrijwel alle partijen willen de aantrekkelijkheid van de verpleegkunde verhogen door:

 • Een betere patiënt-verpleegkunde ratio: minder patiënten per verpleegkundige
 • Het optimaliseren van de work-life balans
 • Een sterkere verloning van verpleegkundigen
 • Aandacht voor taakdifferentiatie en vermindering van de administratieve lasten
 • Aandacht voor de opleiding en levenslang leren
 • Ondersteuning door andere profielen
 • Openstaan voor een verdere uitbouw en verfijning van de WUG, de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen.

 

Echter, de manier waarop de politieke partijen bovenstaande en andere punten willen verwezenlijken, verschilt partij per partij. Waar de één bijvoorbeeld de werkdruk op verpleegkundigen wil verlagen voornamelijk door een hogere instroom aan personeel, wil de ander dit bereiken door in te zetten op meer efficiëntie en innovatie. Daarnaast zijn er verschillende thematieken waarover de meningen uiteenlopen, zoals de toegankelijkheid van de zorg, publieke versus private gezondheidszorg en de groeinorm van onze sector, het percentage waarmee de uitgaven in de gezondheidszorg jaarlijks mogen stijgen bovenop de gezondheidsindex. Zo’n verhoging van de groeinorm is dus een soort extra investering in de zorg, een verlaging van de groeinorm is een soort besparing.

 

Nederlandstalige partijen van uiterst links naar uiterst rechts:

 • PVDA: Verhogen van de groeinorm, sterke publieke financiering van de zorgsector, voor verpleegkundigen hogere verloning, verbeteren werkbaarheid, stimuleren levenslang leren, beperken van de administratieve last en verpleegkundige-patiëntratio van 1 op 8, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, promoten wijkgezondheidscentra en ziekenhuizen op lokaal niveau uitbouwen.
 • GROEN: Groeinorm behouden én ook invoeren op Vlaams niveau, voor verpleegkundigen hogere verloning, verbeteren werkbaarheid en stimuleren levenslang leren, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, en expliciete aandacht voor ethiek in de zorg, onder meer in patiëntenrechten, palliatieve zorg, zwangershapsonderbreking,…
 • VOORUIT: Groeinorm van 2,5% bovenop de index, voor verpleegkundigen betere verloning, meer autonomie, doorgroeimogelijkheden en minder administratieve en basishygiëne taken, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen en expliciete aandacht voor werkethiek zoals de correcte omgang met de aantrekking van buitenlandse verpleegkundigen.
 • CD&V: Groeinorm behouden of verhogen, voor verpleegkundigen de administratieve lasten verminderen, normering aanpassen en inzetten op levenslang leren, betaalbare zorg is belangrijk, maar vooral sterker inzetten op preventie en het belang van gezondheid.
 • OPEN VLD: Groeinorm verlagen, voor verpleegkundigen hogere verloning, taakdifferentiatie en vergroten instroom verpleegkundigen, toegankelijke zorg is belangrijk, maar vooral sterk inzetten op preventie.
 • N-VA: Groeinorm behouden, maar ook inefficiënties in de zorg wegwerken, voor zorgverleners in het algemeen minder administratieve last, betaalbare, toegankelijke zorg voor iedereen, sterk inzetten op preventie en expliciete aandacht voor diepgaande hervormingen van de sociale zekerheid in functie van betaalbaarheid voor zowel de samenleving als de patiënt.
 • VLAAMS BELANG: Groeinorm verlagen, betere financiering en hervorming van de gezondheisdzorg, voor verpleegkundigen betere werkbaarheid, promotie van het beroep, vergroten instroom werkkrachten en stimuleren levenslang leren, de toegang tot onze zorg en sociale zekerheid beperken (voor te behouden aan wie hier acht jaar legaal verblijft), en sterk inzetten op preventie.

 

Franstalige partijen van uiterst links naar uiterst rechts:

 • PTB: Groeinorm sterk verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk, hogere verloning, betere werkomstandigheden en meer erkenning van het beroep, streven naar volledig publiek gezondheidszorgsysteem waarin de zorg voor iedereen gratis is, door het afschaffen van remgelden en verlagen van medicatiekosten, en een sterke nadruk op preventie door onder meer collectieve preventiemaatregelen.
 • ECOLO: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk, hogere verloning, en meer erkenning van het beroep met de nadruk op duurzame arbeidsvoorwaarden en betere werk-privébalans, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen en een sterke nadruk op preventie door onder meer gezondheidseducatie, vroege opsporing van ziekten, en milieugerelateerde initiatieven.
 • PS: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door hogere instroom, een hogere verloning, meer erkenning van het beroep en betere werkomstandigheden door onder meer het verhogen van de sociale bescherming, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen met de insteek van sociale rechtvaardigheid, en sterke nadruk op preventie door onder meer gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten.
 • Les Engagés (voorheen cdH): Groeinorm matig verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door een hogere instroom, een hogere verloning, meer erkenning van het beroep en een humane werkomgeving, toegankelijke, betaalbare zorg met een focus op solidariteit, en een sterke inzet op preventie binnen een gemeenschapsgericht kader door onder meer gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten.
 • Défi: Groeinorm verhogen, voor verpleegkundigen een lagere werkdruk door hogere instroom, hogere verloning, betere werkomstandigheden, toegankelijke, betaalbare zorg met focus op meertalige en multiculturele stedelijke contexten, en sterke inzet
  op preventie onder meer door gezondheidseducatie en vroege opsporing van ziekten, met nadruk op stedelijke gezondheidsuitdagingen.
  MR: Groeinorm matig verhogen met nadruk op kostenbeheersing, voor verpleegkundigen lagere werkdruk en betere werkomstandigheden voornamelijk door efficiëntie en innovatie, eerlijke verloning gekoppeld aan prestatieverbeteringen, toegankelijke, betaalbare zorg voor iedereen door publieke en private samenwerking, en inzet op preventieve gezondheidszorg met nadruk op kosteneffectiviteit en meetbaarheid van preventieprogramma’s.

 

 

In welke politieke standpunten en beleidskeuzes kan u zich vinden? Hopelijk helpt deze analyse om bewust uw stem uit te brengen op 9 juni!

Wil u weten welke beleidskeuzes AUVB aanbeveelt?

 

Lees hier ons memorandum: Memorandum 2024 – AUVB (auvb-ugib-akvb.be)


De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt de hervorming van de verpleegkunde goed

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt de hervorming van de verpleegkunde goed

Op 8 mei 2024 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers de wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming van de verpleegkunde, de afschaffing van de Technische Commissies voor verpleegkunde en de paramedische beroepen en de aanpassing van de taken paramedische beroepen hierin op te nemen.

 

Samenvatting van het Wetsontwerp
Met dit ontwerp wordt de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 gewijzigd, teneinde de hervorming van de verpleegkunde hierin op te nemen.
Concreet voorziet dit ontwerp in de aanpassing van enkele artikelen van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 naar aanleiding van de invoering van het nieuwe profiel van basisverpleegkundige.
Naast deze aanpassingen, is een eerste groot element van dit ontwerp een aanpassing van wat verstaan wordt onder de uitoefening van de verpleegkunde. Een tweede element bestaat uit de aanpassing van het artikel rond de verpleegkundig specialist. Een derde belangrijk element bestaat uit de introductie van delegatiemogelijkheid van verpleegkundige zorg naar andere gezondheidszorgbe roepen door de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg binnen een gestructureerd zorgteam.
Tot slot voorziet dit project in het opheffen van de technische commissie voor de verpleegkunde en de technische commissie voor paramedische beroepen, om voor elk van deze domeinen binnen één en hetzelfde adviesorgaan, samengesteld uit experts in deze vak gebieden, adviezen met betrekking tot de uitoefening van deze beroepen te bundelen.

Meer informatie is te vinden via de volgende links:

 


Een nieuw kader voor Vepleegkundig specialist

Een persbericht van Minister Frank Vandenbroucke kondigt aan ” Nieuw kader verpleegkundig specialist geeft verpleegkundigen perspectief  “.

Twee Koninklijke Besluiten werden hiervoor gepubliceerd.

 • 14 APRIL 2024 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de klinische activiteiten en medische handelingen die gevorderde praktijkverpleegkundigen mogen uitvoeren en van de voorwaarden waaronder gevorderde praktijkverpleegkundigen deze mogen uitvoeren.

Numac: 2024003886

U kunt het Koninklijk Besluit raadplegen via de volgende link: AR_14 04 2024_activités_IPA

 • 14 APRIL 2024. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het voeren van de titel van advanced practice nurse

Numac: 2024003890

U kunt het Koninklijk Besluit raadplegen via de volgende link: AR_14 04 2024_critères_titre_IPA


Internationale Dag van de Verpleegkundige 2024

Internationale Dag van de Verpleegkundige

Een hart voor verpleegkunde

12 mei, Internationale Dag van de Verpleegkundige. Eén dag per jaar om hulde te brengen aan dit prachtige beroep en zijn verpleegkundigen.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België wil ons meer dan ooit herinneren aan het belang van onze verpleegkundigen. Dank u voor uw zorg, dank u voor alles wat u doet.


Denkdag AUVB 2024

Denkdag van de AUVB 2024

Een moment om na te denken over het functioneren van de Unie.

Op dinsdag 23 april 2024 kwamen de leden van de AUVB bijeen om samen na te denken over hoe de impact van de AUVB voor de kwaliteit van de verpleegzorg te versterken en het functioneren van de AUVB te verbeteren?

De 3 belangrijkste doelstellingen van de dag waren

 • Het gevoel van saamhorigheid versterken
 • Afstemmen op gemeenschappelijke uitdagingen
 • Schetsen van manieren om de samenwerking te verbeteren.

Na het identificeren van onze gemeenschappelijke uitdagingen bij het waarborgen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, analyseerden de leden de werking van de AUVB en stelden ze maatregelen voor.


Jaarverslag 2023 AUVB UGIB AKVB

Het jaarverslag 2023

De AUVB Jaarverslag 2023 geeft een overzicht van de prestaties van de koepelvereniging. In 2023 bleef de AUVB, dankzij haar leden, werken aan de kwaliteitsontwikkeling van het beroep en het welzijn van verpleegkundigen op het werk. Door onze standpunten en waarden voortdurend te verdedigen, hebben we het besluitvormingsproces en de publieke opinie over het beroep van verpleegkundige en de verpleegkundige zorg beïnvloed.

Jaarverslag 2023 AUVB UGIB AKVB


Hervorming van het verpleegkundig beroep

Hervorming van het verpleegkundig beroep

Drie belangrijke KB’s in het Staatsblad werden gepubliceerd. Deze KB’s kaderen in de hervorming van het verpleegkundig beroep.

 

 • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd: Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001930

 

 • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (1) Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001907

 

 • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2023 tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen, en tot vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper, alsook de voorwaarden voor de uitoefening ervan en de vereiste opleidingsvoorwaarden voor die toelating Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001909

 

Aanvullende informatie verstrekt door de de communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg betreffende bekwame helper

 

Mevrouw, Mijnheer,

We vinden het belangrijk om u zo snel mogelijk te informeren over het project ‘bekwame helper’. We melden u daarom dat het wettelijke traject ‘bekwame helper’ nu afgerond is. We willen u ook vragen om onderstaande informatie te delen met uw leden, partners of met iedereen voor wie u denkt dat deze update waardevol is. 

Op 8 maart 2024 is het koninklijk besluit ‘bekwame helper’ in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de bekwame helper tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad concreet zal kunnen handelen op het terrein, op voorwaarde dat het wettelijk kader is nageleefd. Hiermee is het wettelijke traject rond de ‘bekwame helper’ nu afgerond. 

Patiënten- en mantelzorgverenigingen waren al jarenlang vragende partij om het wettelijke kader van de ‘bekwame helper’ te regelen. Ook in het onderwijs en bij uitbreiding in de hele welzijnssector leefde dat verzoek vurig. Hier vindt u alvast extra informatie over hoe en waarom de bekwame helper een nieuwe stap vooruit betekent in de gemeenschap van zorg die we willen vormen. Ter herinnering: bekwame helpers zijn zelf geen verpleegkundigen, maar mogen in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit – buiten een zorginstelling – één of meerdere verpleegkundige handelingen verrichten.

U vindt alle informatie over de verpleegkundige handelingen en de voorwaarden op de website bekwamehelper.be. U vindt er ook antwoorden op mogelijke vragen.

Het koninklijk besluit over de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) vult de regelgeving over bekwame helpers aan. Sommige eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals de temperatuur meten of paracetamol toedienen hoeven in bepaalde situaties niet door bekwame helpers of verpleegkundigen te worden uitgevoerd. Een vriend of een buur bijvoorbeeld mag eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren in de context van het dagelijkse leven als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. In sommige specifieke, meer delicate of complexe situaties is voor deze handelingen nog steeds de tussenkomst van een professionele zorgverlener nodig.

Alvast dank voor de samenwerking en voor uw inspanningen.

Vriendelijke groeten,

De communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg


HWF Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-2021

Dit HWF Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-202 rapport wordt geproduceerd door Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, DG Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit rapport is het eindproduct van het project PlanKad verpleegkundigen, een koppeling van gegevens afkomstig van verschillende overheidsinstellingen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Sleutelwoorden: PlanKad, koppeling, workforce, aantal actieve verpleegkundigen, VTE

 

Methodologie:
De Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen bevat de personen die het beroep van verpleegkundige mogen uitoefenen in België – ook “Kadaster” genoemd, maar geeft geen informatie over de effectieve activiteit, de activiteitsgraad en activiteitssectoren van deze verpleegkundigen. Om dit te bepalen, werden de gegevens van de verpleegkundigen uit het Kadaster gekoppeld met de gegevens van het RIZIV en van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming (DWH AM&SB). Dit rapport geeft de resultaten weer van een uitgebreide koppeling die betrekking heeft op de jaren 2019, 2020 en 2021.
Er werden drie analysegroepen gedefinieerd: de beroepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen (‘Licensed To Practice’ of LTP), de beroepsbeoefenaars met een activiteit op 31 december als loontrekkende of zelfstandige (‘Professionally Active’ of PA), en de beroepsbeoefenaars actief in de gezondheidszorg als verpleegkundige (‘Practising’ of PR). In de analysegroep LTP wordt elk individu met een visum van verpleegkundige opgenomen. Binnen deze populatie wordt als beroepsactief (PA) gedefinieerd, elke verpleegkundige die is ingeschreven als zelfstandige bij de RSVZ op 31 december of die op 31 december is opgenomen in de databank RSZ ten belope van minstens 0,1 VTE in het betreffend jaar. Wordt beschouwd als actief in de gezondheidszorg, elke loontrekkende actieve verpleegkundige met minstens één werkgever in de gezondheidszorgsector, en elke zelfstandige actieve verpleegkundige met minstens 804 geboekte RIZIV-prestaties in de nomenclatuur verpleegkunde in 2021.
Naast het aantal beschikbare verpleegkundigen, werd ook het verrichte arbeidsvolume of het voltijdsequivalent (VTE) geraamd en dit binnen elke beroepssector (loontrekkende of zelfstandige) en elke analysegroep. Het VTE gepresteerd door de loontrekkenden wordt verstrekt door het DWH AM&SB op basis van de jaarlijkse activiteitsgraad en de activiteitsgraad gepresteerd in de gezondheidszorgsector tijdens het laatste trimester . Het VTE voor zelfstandigen is gebaseerd op het aantal geboekte prestaties binnen de RIZIV nomenclatuur in 2021 en op het terugbetaald bedrag in 2021 van deze RIZIV-prestaties. Een voltijdse zelfstandige betrekking wordt gelijkgesteld met 8.048 prestaties en een terugbetaald bedrag van €86.753.
Deze cijfers komen overeen met de geobserveerde mediaan in de leeftijdsgroep 45-54jaar voor de verpleegkundigen die uitsluitend actief zijn als zelfstandige. Deze hoeveelheid weerspiegelt enkel het arbeidsvolume voor de prestaties die werden verricht door verpleegkundigen actief binnen het terugbetalingssysteem van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

[…]

 

Om het rapport te lezen: verpleegkundigen_op_de_arbeidsmarkt_2019-2021