Waarom lid worden van een beroepsvereniging

WAAROM LID WORDEN VAN EEN BEROEPSVERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN?

Om de besluitvorming in het gezondheidszorgbeleid te beïnvloeden! “Leiderschap in de verpleegkunde” vestigen 1

Verpleegkundigen – als professional en als individu – kunnen de besluitvorming en de richting van het gezondheidszorgbeleid beïnvloeden. We kunnen dit doen via leiderschap in de verpleegkunde, dat naar voren wordt geschoven door de beroepsverenigingen voor verpleegkundigen.
Een manier om leiderschap in de verpleegkunde te vestigen, is lid te worden van beroepsverenigingen die de kans bieden aan wie dat wil om zich – via mandaten en/of werkgroepen – actief in te zetten in de nationale, gewestelijke en/of communautaire besluitvormingsorganen.
Leiderschap in de verpleegkunde is essentieel voor de autonomie en de emancipatie van het beroep. Het combineert de capaciteit om de andere te beïnvloeden voor doeleinden die men belangrijk vindt, de capaciteit om een situatie te wijzigen en om wijzigingen tot stand te brengen en de macht om veranderingen teweeg te brengen.
Verpleegkundigen hebben er alle belang bij dat zij de kans grijpen om beter gewapend te zijn om hun leiderschap te vestigen. Zo kunnen verpleegkundigen hun plaats veroveren in de besprekingen die over hen gaan en in de besluitvorming over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Op die manier kunnen ze in de praktijk meewerken aan beslissingen die verband houden met de zorgsector en met de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en innovaties voorstellen.
Hierdoor kunnen ze in alle legitimiteit naar voren treden als niet te negeren spelers.

Om de stem van de verpleegkundige te laten horen!

Om deel te nemen aan de opstelling van de actieplannen en de besluitvorming en om de stem van de verpleegkundigen te laten horen, moeten we op het juiste moment op de juiste plek zijn.
Door actief te zijn in een – algemene en/of gespecialiseerde – vereniging, kunnen we de stem van de mensen op het terrein laten horen en zo de- adviezen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de verpleegkunde beïnvloeden.
De verenigingen bestaan uit verpleegkundigen en zorgkundigen die samen een of meerdere aspecten belichten en zo het beroep en de uitoefening ervan vertegenwoordigen en verdedigen. Deze verpleegkundigen nemen vrijwillig deel aan vergaderingen, overlegmomenten, hoorzittingen, werkgroepen, workshops enz. om het advies en het gezamenlijke standpunt van de verpleegkundigen te laten horen. Deze verpleegkundigen en zorgkundigen beïnvloeden dankzij hun actieve deelname de beslissingen die de regeringen nemen en die een invloed hebben op het leven en de loopbaan van alle verpleegkundigen.

Om informatie uit te wisselen, elkaar te informeren en op de hoogte te blijven!

De beroepsverenigingen zijn plekken waar informatie, ervaringen, belevingen, opleidingen en vertegenwoordigingen worden uitgewisseld. Ze informeren, nemen poolshoogte op het terrein en zorgen voor uitwisseling en overbrenging van informatie.
Ze worden geraadpleegd door beleidsmensen en besluitvormingsinstanties voor advies en voor een visie op het beroep, de verpleegkundigen en de verpleegkundige wetenschappen. Ze worden ook geraadpleegd door verpleegkundigen om antwoorden te geven, informatie uit te wisselen en het beroep te doen evolueren.
Wie in het hart van een vereniging staat, krijgt snel correcte informatie uit de eerste hand.
De verpleegkundigen die zich actief engageren om hun vereniging en het beroep te presenteren, zijn vrijwilligers die hun tijd en hun energie investeren om de verpleegkundige zorgen en de verpleegkundige wetenschappen te doen evolueren.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België bestaat al meer dan 70 jaar. Al 70 jaar vertegenwoordigt zij via de verenigingen waaruit ze bestaat, het beroep van verpleegkundige en volgt ze de evolutie van het beroep, de professionals en de wetgeving op de voet.
Word als beroepsvereniging in de verpleegkunde lid van de AUVB. Word als verpleegkundige lid van een van onze leden-verenigingen. Help ons om op pluralistische wijze en in alle onafhankelijkheid bij te dragen tot de promotie en de verdediging van de verpleegkundige wetenschappen en tot de kwaliteit van de verpleegkundige zorgen, zowel op federaal niveau als op het niveau van de drie gewesten en de drie gemeenschappen.
De rijkdom van de AUVB is dat zij alle verpleegkundigen samenbrengt: zorgkundigen, gegradueerde verpleegkundigen/HBO5, bachelors, gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, zowel Franstaligen, Duitstaligen als Nederlandstaligen.
De kracht van de AUVB bestaat erin dat ze met één stem spreekt om de mening van het beroep te laten horen.

1 Valérie Berger, Francine Ducharme, “Le leadership infirmier: un atout indispensable pour le développement de la discipline et de la profession” (Leiderschap in de verpleegkunde: een on –
ontbeerlijke troef voor de ontwikkeling van de discipline en het beroep), Recherche en soins infirmiers 2019/1 (nr. 136), blz. 6, te vinden op https://www.cairn.info/revue-recherche-en–oins infirmiers-2019-1-page-6.htm


Roadshow AUVB-UGIB-AKVB

Beste collega, Beste student,
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) komt naar u toe!
Vanaf maandag 20 maart tot zaterdag 1 april 2023 trekken vrijwilligers van de AUVB doorheen de 10 provincies van België en Brussel-Hoofdstad. We willen informatie over de beroepsverenigingen voor verpleegkunde, over de koepelorganisatie en over het beroep van verpleegkundige dichter bij jullie, beoefenaars van de verpleegkunde brengen.
In Vlaanderen, waar u ook vertoeft, Brugge, Gent, Hasselt of Roeselare, …, u kunt ons ontmoeten om uw vragen te stellen!
Tijdens ons bezoek bieden we u informatie over de deontologische code voor verpleegkundigen, over onze voorstellen in het door de AUVB opgemaakte attractiviteitsplan voor de verpleegkunde, over de meerwaarde van lidmaatschap bij beroepsverenigingen voor het verpleegkundig beroep en we belichten het belang van de beroepsorganisaties voor de dagdagelijkse praktijk en voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Ook zullen we ingaan op actuele vragen over verpleegkundige, zoals de Kwaliteitswet, de lopende discussies over de totstandkoming van een nieuw profiel voor verpleegkundigen, het bestaan en de standpunten van de Federale Raad voor verpleegkunde, de Technische Commissie voor verpleegkunde, enz.
Meer informatie vindt u op onze Facebookpagina Auvb- Ugib-Akvb en onze website www.auvb.be.
Deel de informatie! – Praat erover in je omgeving!
We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!!
Meer informatie over data en plaatsen:
Over de AUVB


Aantrekkelijkheid verpleegkunde een gezamenlijke uitdaging 2022

Aantrekkelijkheid verpleegkunde een gezamenlijke uitdaging 2022

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vraagt de verschillende politieke en betrokken partijen, ongeacht hun machtsniveau, om zich te engageren voor een kwaliteitsvolle gezondheidzorg.

Om dat te bereiken, vraagt de AUVB hun om in te zetten op: een sterker imago van het beroep van verpleegkundige met reclamespotjes die een realistisch beeld geven, door verpleegkundigen te betrekken bij alle beslissingen, door een correcte manier van spreken, in een taal die respect uitdrukt voor het beroep; de zwaarte en de werklast van het beroep te verminderen met de erkenning van het beroep van verpleegkundige als zwaar beroep, en de werklast te verminderen door een aanpassing van de werkuren; de lat hoger te leggen door de normen voor de omkadering te verbeteren voor een kwaliteitsvolle zorg in alle sectoren van de verpleegkunde, door een herziening van de nomenclatuur (thuiszorg inbegrepen); door bijzondere aandacht te besteden aan de rust- en verzorgingstehuizen, en de structuur/coördinatie van de verpleegkundige activiteiten te verbeteren; de bekwaamheden en de deskundigheid van de beoefenaars van de verpleegkunde te versterken door de adviezen te volgen van de Task-Force over de “basisopleiding”, door de bekwaamheden en het leiderschap te erkennen van de verpleegkundigen in klinische en verpleegkundige zorg, met een eerlijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie; de vertegenwoordiging van verpleegkundigen te garanderen door aanwezigheid van verpleegkundigen in de beslissingsorganen; de opleiding te versterken door studies te ondersteunen, met de aanmoediging tot een leven lang leren; een goed evenwicht mogelijk te maken tussen het beroeps- en privéleven met menselijke en haalbare uren, een betere verloning en pistes voor een extra-professionele ondersteuning; de gezondheid en het welbevinden op het werk te verbeteren met psychologische ondersteuning, betere arbeidsvoorwaarden en opvolging van de kwaliteit voor betere arbeidsvoorwaarden.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België blijft bij haar vraag uit het Memorandum 2019 aan de verschillende politieke en betrokken partijen om antwoorden te bieden op de noden die op het terrein worden genoteerd, om concrete acties op te zetten, samen en in overleg met de verpleegkundige sector en de vertegenwoordigende organen van de verpleegkundigen.
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vraagt de verschillende politieke en betrokken partijen om zich te engageren om de AUVB te bestendigen en te versterken door de financiering te verhogen, zodat ze haar opdracht kan vervullen voor alle sectoren van de gezondheidszorg.

Aantrekkelijkheid van Verpleegkunde een gezamenlijke uitdaging 2022 AUVB


Save the date : 24.11.2022 - Trefpunt Verpleegkunde

Trefpunt Verpleegkunde 2022
SAVE THE DATE : Webinar – 24 november 2022

A vos agendas !

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vinden dit jaar plaats op 24 november 2022 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Het thema van de dag is “

Aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep : een gezamenlijke uitdaging!“.

Agenda

9u00–9u20 “Introductie
door Dhr. Marc Koninck, Voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen Van België (AUVB-UGIB-AKVB)
9u20–9u40  “Openingswoord
door Mevr. Maruja Van Baelen, Adviseur Kabinet Minister Vandenbroucke
9u40–10u10 Op weg naar toekomstprojecties van de verpleegkundigen met integratie van de herwaardering van het beroep en zorginnovatie” 
door de cel “Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen”, FOD Volksgezondheid
10u10–11u00 Understanding Nursing Capacity and Retention in the WHO European Region to deliver the European Programme of Work”door Mevr. Magrieta Langins, Nursing and midwifery policy advisor to the WHO Regional Office for Europe
11u00–11u15 Pauze
11u15–11u45 De attractiviteit binnen de Brusselse Zorginstellingen: uitdagingen en oplossingen
oor Dhr. Dieter Goemaere, GIBBIS
11u45–12u15  Het  concept “magnet hospital”: een oplossing voor het tekort?” door Dhr. Yves Maule, Verpleegkundig diensthoofd Kritische geneeskunde, UVC BRUGMANN
12u15–12u45 Aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige: een gemeenschappelijke uitdaging!” door Mevr. Josiane Fagnoul, coördinator KPVDB   stichtend lid van de AUVB
12u45–13u00 Slotwoord 

 

Inschrijvingsformulier: Form (belgium.be)


Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2021

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2021. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde.

Jaarverslag 2021


Virtueel trefpunt verpleegkunde 2021

Op initiatief van de Minister van volksgezondheid en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), heeft het traditionele “trefpunt verpleegkunde” op een virtuele manier plaatsgevonden op 18 november 2021.

Thema van de dag :  Evidence based practice : benefits for nurses

  • 12u45 – 13u00:                 Slotwoord

 

De video’s van de webinar Trefpunt verpleegkundige is beschikbaar op de webpagina van de FOD Volksgezondheid : Virtueel trefpunt verpleegkunde 2021 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


INSCHRIJVING : Trefpunt Verpleegkunde via Webinar – 18 november 2021

PROGRAMMA

9u00 – 9u15:                     Inleiding door  Dhr. Adrien Dufour – Woordvoerder van de Algemene Unie Der Verpleegkundigen Van België (AUVB-UGIB-AKVB)

9u15 –  9u30:                    Openingswoord door Dhr. Jan Bertels, Kabinetschef Minister Vandenbroucke

9u30 – 10u00:                   “Het Belgische EBP-netwerk: netweropzet en uitwerking’ door  Mevr. Chantal Leirs  –  EBP Network coördinator

10u00 – 10u30 :                “Stand van zaken EBP voor de verpleegkunde” door Mevr. Thérèse Van Durme  –  Institut de Recherche Santé et Société – UCLouvain

10u30 – 11u00:                 “JBI en BICEP in België” door Dhr. Pascal Claeys  –  Coördinerend hoofdredacteur ebpracticenet en Mevr. Trudy Bekkering, coördinator van CEBAM

11u00 – 11u15:                 Pauze

11u15 – 11u45:                 “EBP- aanbod en toegankelijkheid content via het web” door Mevr. Marieke Vanneste & Mevr. Nathalie Pauwen  –  Promotor Cebam – CDLH – ebpracticenet

11u45 – 12u45:                 “Voorbeelden EBP uit de praktijk

  • Evidence-based Nursing: voorbeeld vanuit verpleegkunde’ : Mevr. Natacha Houdart –  Verpleegkundig Hygiënist, vertegenwoordigster van de Association Belge des Infirmiers en Hygiène Hospitalière (ABIHH)
  • Goede praktijken in stomatherapie en aanbevelingen voor de preventie van decubitus’ :  Mevr. Nathalie Coco & Dhr. Christian Thyse –  vertegenwoordigers van ’Association Francophone des Infirmiers(eres) en Stomathérapie, Cicatrisation et Plaies de Belgique’ (Afiscep.be)
  • Evidence-based Nursing in neurologie’ :  Mevr. Bregje D’haeze – Verpleegkundig Specialist Neurologie UZ-Gent, bestuurster binnen de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)

12u45 – 13u00:                 Slotwoord

Inschrijving via de website van de FOD Volksezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

ou hier: Ik schrijf me in voor de webinar


EBM in de dagelijkse praktijk

EBM in de dagelijkse praktijk : Leer snel Evidence-Based informatie terugvinden.

Ongetwijfeld vind je het als zorgverlener belangrijk om, in overleg met je patiënt, voor een behandeling te kiezen waarvan het effect bewezen is.

Hoe kan je snel in de informatiejungle relevante evidence-based informatie terugvinden?
Tijdens deze infosessie van 1uur

  • presenteren we Ebpracticenet (www.ebpnet.be), een gratis site met klinische praktijkrichtlijnen, gevalideerd door CEBAM.
  • verkennen we de Cebam Digital Library for Health (www.cdlh.be) als toegangspoort naar kwaliteitsvolle databanken en journals om verder uitgebreid te zoeken.
  • maken we via www.gezondheidenwetenschap.be kennis met patiëntenrichtlijnen en fact-check gezondheidsinformatie.
  • dit alles kan met één muisklik geconsulteerd worden van uit het Elektronisch Medisch Dossier via de Evidence Linker.

 

Kies hier een datum die voor jou het beste past en schrijf je snel in.

Als je de opleiding met collega’s wilt volgen of wilt voorstellen tijdens een vorming aan studenten, aarzel dan niet om deze mail door te sturen en contact op te nemen via marieke.vanneste@cebam.be om een tijdstip in te plannen.

Hopelijk tot binnenkort,
Vriendelijke groeten,
Marieke Vanneste
Promotor Cebam – CDLH – ebpracticenet
marieke.vanneste@cebam.be
0472/22.67.40

CDLH.be | Discipline


Save the date : 18.11.2021 - Trefpunt Verpleegkunde

Trefpunt Verpleegkunde 2021
SAVE THE DATE : Webinar – 18 november 2021

A vos agendas !

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vinden dit jaar plaats op 18 november 2021 van 9u00 tot 13u00 via Webinar.

Het thema van de dag is ” Evidence based practice: benefits for nurses”.

Wij houden u zo snel mogelijk per e-mail en via onze web site op de hoogte van de inschrijvingsmodaliteiten en het precieze programma van de dag.

Affiche Webinar_Trefpunt Verpleegkunde 2021_NL


Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra

Beste collega’s

In Vlaanderen worden de triagecentra, de testcentra en de vaccinatiecentra geconfronteerd met een dreigende nood aan medisch personeel en verpleegkundigen. Men wil dan ook via de noodwet van 6 november extra personeel inzetten dat daartoe niet wettelijk bevoegd is. We menen dat het belangrijk is om extra inspanningen te leveren om verpleegkundigen die bereid zijn te helpen ook effectief toe te leiden naar de vaccinatiecentra bij hen in de buurt om ondersteuning te geven.
In het Franstalige en Duitstalige landsgedeelte is er op dit moment voldoende personeel aanwezig om de vaccinaties te verzekeren.

U vindt in bijlage een brief met een warme oproep aan verpleegkundigen die dit nog niet gedaan hebben en hiervoor in de mogelijkheid zijn, zich alsnog te melden bij de triage-, testcentra en vaccinatiecentra.

Willen jullie deze brief overmaken aan jullie leden met de vraag deze oproep breed te verspreiden.

Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen in de vaccinatiecentra en in de test- en triagecentra in Vlaanderen en Brussel

Met vriendelijke groeten