Hervorming van het verpleegkundig beroep

Hervorming van het verpleegkundig beroep

Drie belangrijke KB’s in het Staatsblad werden gepubliceerd. Deze KB’s kaderen in de hervorming van het verpleegkundig beroep.

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd: Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001930

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (1) Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001907

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2023 tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen, en tot vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper, alsook de voorwaarden voor de uitoefening ervan en de vereiste opleidingsvoorwaarden voor die toelating Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001909

 

Aanvullende informatie verstrekt door de de communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg betreffende bekwame helper

 

Mevrouw, Mijnheer,

We vinden het belangrijk om u zo snel mogelijk te informeren over het project ‘bekwame helper’. We melden u daarom dat het wettelijke traject ‘bekwame helper’ nu afgerond is. We willen u ook vragen om onderstaande informatie te delen met uw leden, partners of met iedereen voor wie u denkt dat deze update waardevol is. 

Op 8 maart 2024 is het koninklijk besluit ‘bekwame helper’ in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de bekwame helper tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad concreet zal kunnen handelen op het terrein, op voorwaarde dat het wettelijk kader is nageleefd. Hiermee is het wettelijke traject rond de ‘bekwame helper’ nu afgerond. 

Patiënten- en mantelzorgverenigingen waren al jarenlang vragende partij om het wettelijke kader van de ‘bekwame helper’ te regelen. Ook in het onderwijs en bij uitbreiding in de hele welzijnssector leefde dat verzoek vurig. Hier vindt u alvast extra informatie over hoe en waarom de bekwame helper een nieuwe stap vooruit betekent in de gemeenschap van zorg die we willen vormen. Ter herinnering: bekwame helpers zijn zelf geen verpleegkundigen, maar mogen in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit – buiten een zorginstelling – één of meerdere verpleegkundige handelingen verrichten.

U vindt alle informatie over de verpleegkundige handelingen en de voorwaarden op de website bekwamehelper.be. U vindt er ook antwoorden op mogelijke vragen.

Het koninklijk besluit over de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) vult de regelgeving over bekwame helpers aan. Sommige eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals de temperatuur meten of paracetamol toedienen hoeven in bepaalde situaties niet door bekwame helpers of verpleegkundigen te worden uitgevoerd. Een vriend of een buur bijvoorbeeld mag eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren in de context van het dagelijkse leven als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. In sommige specifieke, meer delicate of complexe situaties is voor deze handelingen nog steeds de tussenkomst van een professionele zorgverlener nodig.

Alvast dank voor de samenwerking en voor uw inspanningen.

Vriendelijke groeten,

De communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg


HWF Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-2021

Dit HWF Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-202 rapport wordt geproduceerd door Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, DG Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit rapport is het eindproduct van het project PlanKad verpleegkundigen, een koppeling van gegevens afkomstig van verschillende overheidsinstellingen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Sleutelwoorden: PlanKad, koppeling, workforce, aantal actieve verpleegkundigen, VTE

 

Methodologie:
De Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen bevat de personen die het beroep van verpleegkundige mogen uitoefenen in België – ook “Kadaster” genoemd, maar geeft geen informatie over de effectieve activiteit, de activiteitsgraad en activiteitssectoren van deze verpleegkundigen. Om dit te bepalen, werden de gegevens van de verpleegkundigen uit het Kadaster gekoppeld met de gegevens van het RIZIV en van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming (DWH AM&SB). Dit rapport geeft de resultaten weer van een uitgebreide koppeling die betrekking heeft op de jaren 2019, 2020 en 2021.
Er werden drie analysegroepen gedefinieerd: de beroepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen (‘Licensed To Practice’ of LTP), de beroepsbeoefenaars met een activiteit op 31 december als loontrekkende of zelfstandige (‘Professionally Active’ of PA), en de beroepsbeoefenaars actief in de gezondheidszorg als verpleegkundige (‘Practising’ of PR). In de analysegroep LTP wordt elk individu met een visum van verpleegkundige opgenomen. Binnen deze populatie wordt als beroepsactief (PA) gedefinieerd, elke verpleegkundige die is ingeschreven als zelfstandige bij de RSVZ op 31 december of die op 31 december is opgenomen in de databank RSZ ten belope van minstens 0,1 VTE in het betreffend jaar. Wordt beschouwd als actief in de gezondheidszorg, elke loontrekkende actieve verpleegkundige met minstens één werkgever in de gezondheidszorgsector, en elke zelfstandige actieve verpleegkundige met minstens 804 geboekte RIZIV-prestaties in de nomenclatuur verpleegkunde in 2021.
Naast het aantal beschikbare verpleegkundigen, werd ook het verrichte arbeidsvolume of het voltijdsequivalent (VTE) geraamd en dit binnen elke beroepssector (loontrekkende of zelfstandige) en elke analysegroep. Het VTE gepresteerd door de loontrekkenden wordt verstrekt door het DWH AM&SB op basis van de jaarlijkse activiteitsgraad en de activiteitsgraad gepresteerd in de gezondheidszorgsector tijdens het laatste trimester . Het VTE voor zelfstandigen is gebaseerd op het aantal geboekte prestaties binnen de RIZIV nomenclatuur in 2021 en op het terugbetaald bedrag in 2021 van deze RIZIV-prestaties. Een voltijdse zelfstandige betrekking wordt gelijkgesteld met 8.048 prestaties en een terugbetaald bedrag van €86.753.
Deze cijfers komen overeen met de geobserveerde mediaan in de leeftijdsgroep 45-54jaar voor de verpleegkundigen die uitsluitend actief zijn als zelfstandige. Deze hoeveelheid weerspiegelt enkel het arbeidsvolume voor de prestaties die werden verricht door verpleegkundigen actief binnen het terugbetalingssysteem van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

[…]

 

Om het rapport te lezen: verpleegkundigen_op_de_arbeidsmarkt_2019-2021


HWF Zorgkundigen op de arbeidsmarkt 2021

Dit HWF Zorgkundigen op de arbeidsmarkt 2021 rapport  wordt geproduceerd door Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, DG Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit rapport vormt het eindproduct van het project PlanKad zorgkundigen, een koppeling van gegevens afkomstig van verschillende overheidsinstellingen voor het jaar 2021.

Sleutelwoorden: PlanKad, koppeling, workforce, aantal actieve zorgkundigen, VTE

Methodologie:

Om de effectieve activiteit van de zorgkundigen te evalueren, hun activiteitsgraad te ramen en hun activiteitssectoren te identificeren, werden eerst de gegevens van de zorgkundigen uit de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen geëxtraheerd (bevat de personen die het beroep mogen uitoefenen in België – ook “Kadaster” genaamd), en werden deze gegevens vervolgens gekoppeld met gegevens afkomstig van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming (DWH AM&SB). Deze
‘beperkte’ koppeling heeft betrekking het meest recente beschikbare jaar, 2021.
Er werden drie analysegroepen gedefinieerd: de beroepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om het beroep van zorgkundige uit te oefenen (‘Licensed To Practice’ of LTP), de beroepsbeoefenaars met een activiteit op 31/12/2021 als loontrekkende of zelfstandige (‘Professionally Active’ of PA), en de beroepsbeoefenaars actief in de gezondheidszorg als zorgkundige (‘Practising’ of PR). In de analysegroep LTP wordt elk individu met een visum van zorgkundige opgenomen. Mensen met een visum voor een ander beroep dan het beroep van zorgkundigen zijn niet opgenomen in de LTP-analysegroep. We gaan er immers van uit dat zij een beroep uitoefenen, gelinkt aan het beroep dat hoort bij het hoogst behaalde diploma. Binnen deze populatie wordt als beroepsactief (PA) gedefinieerd, elke zorgkundige die is ingeschreven als zelfstandige bij de RSVZ op 31/12/2021 of die op 31/12/2021 is opgenomen in de databank RSZ ten belope van minstens 0,1 VTE in 2021. Wordt beschouwd als actief in de gezondheidszorg (PR), elke loontrekkende actieve zorgkundige met minstens één werkgever in de gezondheidszorgsector, en elke zelfstandige actieve zorgkundige met een activiteit in de gezondheidszorgsector in 2021.
Naast het aantal beschikbare zorgkundigen, werd ook het verrichte arbeidsvolume of het voltijdsequivalent (VTE) geraamd en dit binnen elke beroepssector (loontrekkende of zelfstandige) en elke analysegroep. Het VTE gepresteerd door de loontrekkenden wordt verstrekt door het DWH AM&SB op basis van de jaarlijkse activiteitsgraad en de activiteitsgraad gepresteerd in de gezondheidszorgsector tijdens het laatste trimester van 2021.
Het VTE voor zelfstandigen met een activiteit in de gezondheidszorgsector wordt gelijkgesteld aan 1, bij gebrek aan gegevens over hun arbeidsvolume.

[…]

 

Om het rapport te lezen: verpleegkundigen_op_de_arbeidsmarkt_2019-2021


Toekomstagenda voor het werken in de zorg

Toekomstagenda voor het werken in de zorg

“Het aantrekken, ondersteunen en behouden van zorgpersoneel”
RAPPORT

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België nam deel aan het opstellen van het Rapport Toekomstagenda voor het werken in de zorg

Voorliggend rapport is het resultaat van een participatief traject met respectievelijk de sociale partners en de beroepsorganisaties in navolging van een uitnodiging van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om te komen tot een Toekomstagenda voor het werken in de zorg. Het rapport geeft een globaal en breed overzicht van de aspecten die raken aan de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg, en omvat drie luiken: een omschrijving van vaststellingen op het terrein, de reeds genomen maatregelen en mogelijke pistes van oplossingen. Er is daarbij in de eerste plaats vertrokken vanuit de beleving van het zorgpersoneel zelf. Het zijn zij die in de eerste plaats de problemen verbonden aan het werken in de zorg ervaren. Werkgevers die de zorg moeten organiseren worden echter ook voor grote uitdagingen geplaatst en botsen daarbij op zeer specifieke moeilijkheden.

Het rapport is op te vatten als een referentie- en inspiratiebron dat een overzicht biedt van vaststellingen en mogelijke oplossingen. Wel geven de sociale partners aan dat dit rapport noch als een akkoord over alle elementen uit het rapport, noch als een onderhandeld akkoord kan worden beschouwd.

Het rapport is het resultaat van ruime uitwisselingen en besprekingen en is in die zin een niet eerder geziene, zinvolle, nuttige en zelfs noodzakelijke denkoefening over de sector die kan helpen om verdere discussies binnen eenzelfde algemeen overzicht te voeren.

 

Samenvattend concludeert het rapport dat de zorg – in het kader van deze oefening ruim op te vatten (ziekenhuizen, thuiszorg, …) – geconfronteerd wordt met grote uitdagingen en zowel op vlak van organisatie, leiderschap, innovatie, digitalisering te maken krijgt met grote veranderingen. De investeringen van de afgelopen jaren betekenden een noodzakelijke maar nog niet voldoende inhaalbeweging. De investeringen dienen dan ook verder gezet te worden. Daarnaast zijn ook hervormingen noodzakelijk willen we onze gezondheidszorg ook voor de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol houden voor de patiënt en werkbaar en kwaliteitsvol voor het zorgpersoneel.

De uitdagingen voor de zorg zijn multipel en complex. De antwoorden zijn dat ook. Eén magische oplossing die het geheel voor de toekomst op de rails kan houden, bestaat niet. Bovendien is de zorg een systeem. Sleutelen aan één component, betekent vaak, en meestal zelfs, ook een effect op andere componenten. De hervormingen dienen dan ook doordacht te gebeuren, en vergen dus tijd. Tijd die er weinig of niet lijkt te zijn. Gelukkig starten we niet van een wit blad. Er zijn reeds belangrijke acties gebeurd, investeringen gedaan, meerdere hervormingen zijn lopende waarin in kleine maar wel gestage stappen noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden.

Meer informatie en toegang tot het rapport via onderstaande link:

RAPPORT: Toekomstagenda voor het werken in de zorg


Wie zorgt er voor onze zorgverleners?

Presentatie Memorandum 2024, Ontmoeting – Débat

Wie zorgt er voor onze zorgverleners?

De AUVB presenteerde haar Memorandum 2024 met vijf prioritaire structurele punten voor verpleegkundigen. De Ontmoeting-Debat die volgde was rijk aan uitwisselingen.

5 structurele punten en hun mogelijke oplossingen – Memorandum 2024 voorgesteld door Yves Maule, ondervoorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB)

Video van het evenement part 1.

Video van het evenement part 2.

We danken de verschillende politieke partijen en vertegenwoordigers van de ministeries die gezondheid in hun portefeuille hebben voor hun aanwezigheid.

 

Evenement in de krant:

NL

 

FR


Memorandum 2024

Memorandum 2024

Vijf structurele pijnpunten en hun mogelijke oplossingen

Wie zorgt voor onze zorgverleners? Tijdens de Covid-pandemie hebben we ervaren hoe essentieel verpleegkundige zorg is voor onze samenleving. Verpleegkundigen draaiden overuren in de frontlinie en vochten voor de gezondheid van ons allemaal. Maandenlang applaudisseerden we elke avond voor onze helden. Maar toen het applaus wegstierf, bleef er weinig politiek engagement over om hen écht te bedanken en te geven wat zij verdienen: structurele ondersteuning van deze essentiële sector.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) neemt de verdediging van de verpleegkundigen op zich. In dit memorandum lichten we vijf prioriteiten toe voor de komende jaren. Vijf structurele pijnpunten en hun mogelijke oplossingen. We laten hierbij de verpleegkundigen zelf aan het woord. Onze zorgverleners hebben ook zorg nodig: zij kampen met mentale en fysieke problemen omwille van de problemen die hun sector treft. De verpleegkundigen getuigen over hun dagelijkse ervaring en over wat zij écht nodig hebben van de beleidsmakers vanaf 2024.

Het volledige AUVB 2024 Memorandum

De sammenvatting van het AUVB 2024 Memorandum

Fiches_met getuigenissen


Hervorming van het verpleegkundig beroep – redenen waarom de verpleegkundigen een beroep instellen bij het Grondwettelijk Hof.

Hervorming van het verpleegkundig beroep – redenen waarom de verpleegkundigen een beroep instellen bij het Grondwettelijk Hof.

Brussel, 22 januari 2024 – De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) stelt een beroep in tot nietigverklaring van een deel van de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.

Op 14 juli 2023 werd de wet van 28 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S.). Deze wet beoogt de functie van basisverpleegkundige (BV) in de zorgladder op te nemen tussen de zorgkundige en de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ).
Ondertussen werden verschillende koninklijke besluiten en wetsontwerpen voorgesteld om de hervorming van het verpleegkundig beroep in de zin van deze publicatie verder uit te bouwen.

Na het lezen van de wet en de nieuwe wetteksten, die geen antwoord bieden op de bekommernissen van de AUVB, zien we ons genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. De regering moet de wet verduidelijken. De AUVB is pro de functie van basisverpleegkundige maar vraagt om in het noodzakelijke veiligheidskader te voorzien. Dit veiligheidskader vereist een verduidelijking van de termen die vooralsnog te vaag blijven.

De AUVB is een overkoepelende vereniging die de Nederlands-, Frans- en Duitstalige beroepsorganisaties van het verpleegkundig beroep vertegenwoordigt. Binnen die koepel zijn er af en toe uiteenlopende meningen al naargelang de realiteit op het terrein, verschillende manieren van werken en organiseren en uiteenlopende culturen. Maar ondanks deze verschillen hebben we een gemeenschappelijk doel dat ons verenigt, namelijk de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de veiligheid van patiënten en verpleegkundigen.

Dat de AUVB nu een beroep instelt tegen de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (gecoördineerde wet van 10 mei 2015 (WUG)), is precies uit bezorgdheid over de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten en verpleegkundigen. We vinden dat de wetgeving voor interpretatie vatbaar is en de ‘memorie van toelichting’ heeft, niettegenstaande alle goede bedoelingen, geen kracht van wet. Dit creëert onzekerheid over de verantwoordelijkheden en beperkingen voor de verpleegkundigen.
Met deze rechtszaak willen we de regering aanmoedigen de termen in de wet te verduidelijken die vatbaar zijn voor interpretatie. We dringen aan op een verduidelijking van deze termen omdat ze het kader waarin de zorg wordt verleend, de kwaliteit van de zorg en de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen ten overstaan van de zorgontvangers beïnvloeden.

Het kind hoeft echter niet met het badwater weggegooid te worden. Tot op heden heeft het kabinet Vandenbroucke een ambitieuze hervorming van het verpleegkundig beroep doorgevoerd. We steunen het merendeel van de punten in deze hervorming. Echter, wanneer het project zo groot is, worden elementen die een groot verschil maken, soms over het hoofd gezien. We hebben het kabinet meermaals op deze problemen gewezen, maar er werd nooit echt naar ons geluisterd. Daarom hebben we nu geen andere optie dan de regering hiermee te confronteren via een beroep bij het Grondwettelijk Hof.

Om duidelijk te zijn: De AUVB stelt een beroep in tot nietigverklaring van de artikelen 2 en 3, eerste zin en 7° van de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de huidige titel van verpleegkundige aan Richtlijn 2005/36/EG te verduidelijken en de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen. B.S. 14 juli 2023

Wat ons ertoe bewoog dit beroep in te stellen, was enerzijds de toelating van basisverpleegkundigen om het verpleegkundig beroep uit te oefenen, hoewel de opleidingsvoorwaarden (3 800 uur) niet in overeenstemming zijn met Richtlijn EG/2005/36. Volgens deze wetgeving kan de uitoefening van het verpleegkundig beroep namelijk alleen worden voorbehouden aan houders van een titel die voldoet aan de voorziene opleidingsvoorwaarden. De opleiding ‘basisverpleegkundige’ is niet conform de Europese richtlijn om het verpleegkundig beroep te mogen uitoefenen. Bovendien wordt het rechtszekerheidsbeginsel – iedereen moet kunnen uitmaken of hij/zij al dan niet strafbare handelingen stelt – met de voeten getreden omdat de terminologie vatbaar is voor interpretatie, met termen als ‘complexer’, ‘minder complex’, ‘autonoom’ enz. En daarenboven leidt deze onduidelijkheid tot ongelijkheid, omdat de basisverpleegkundigen niet met zekerheid weten wat ze al dan niet mogen doen. Hierdoor kennen ze ook niet de grenzen van hun burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De opleiding tot basisverpleegkundige/assistant en soins infirmiers is nog niet van start gegaan in de Federatie Wallonië-Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap. De nietigverklaring van de eerder genoemde artikelen kan echter gevolgen hebben voor de toekomst van studenten basisverpleegkundige in Vlaanderen, die wel al opgestart zijn. Een snelle reactie van de regering kan deze situatie voor de basisverpleegkundigen oplossen. Het is noodzakelijk duidelijke en onderscheidende opleidings- EN praktijkvoorwaarden te definiëren voor de BV, om een einde te maken aan de interpreteerbaarheid van de termen (‘complexer’, ‘minder complex’, ‘autonoom’, enz.). Dit kan door een advies te vragen aan de Federale Raad voor de Verpleegkunde – en dit advies ook daadwerkelijk te volgen – over de praktijk van de basisverpleegkundigen en de termen die vatbaar zijn voor interpretatie.

Conclusie
De AUVB heeft een beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (WUG) om de regering ertoe aan te zetten in het nodige veiligheidskader te voorzien voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. We hopen dat de regering een beroep zal doen op de officiële adviesorganen en dit advies ook daadwerkelijk zal opvolgen om deze situatie op te lossen.

We hopen hiermee dat deze waarschuwingssignalen in overweging worden genomen om een aantrekkelijke en veilige toekomst voor het beroep en de kwaliteit van de patiëntenzorg te garanderen.


Inschrijving : Ontmoeting-Debat 31.01.2024

Inschrijving : Ontmoeting-Debat 31.01.2024

De federale, regionale en Europese verkiezingen naderen snel. Ze worden gevolgd door  de gemeenteraads-en provincieraadsverkiezingen.

De nieuwgekozen politici zullen de toekomst van verpleegkundigen bepalen via het gezondheidsprogramma van hun partij.

De AUVB roept op om de prioriteiten van verpleegkundigen op te nemen in de gezondheidsprogramma’s van de politieke partijen en, via hen, in de regeringsverklaring.

We vragen onze (toekomstige) vertegenwoordigers om verpleegkundigen te steunen en te investeren in de beoefenaars van de verpleegkunde.

 

PROGRAMMA

13:00 – 13:30 Onthaal

13:30 – 13:35 Welkomstwoord
Marc Koninckx, Voorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

13:35 – 14:00 De vijf prioriteiten van verpleegkundigen – Memorandum 2024
Yves Maule, Ondervoorzitter van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

14:00 – 15:00 Debat: “Het beleid: welke politieke stappen zijn noodzakelijk ?”

Deelnemers : Jan Bertels, Miguel Lardennois, Karine Lalieux, Jean-Louis Vanherweghem, Laura Piraprez, Catherine Fonck

15:00 – 15:20 Pauze

15:20 – 16:20 Debat: “Politieke partijen: Wat zullen zij voor verpleegkundigen doen het komende beleidstermijn ?”

Deelnemers : Sophie Merckx, Frieda Gijbels, Liesbeth Sommen, Jeremie Vaneeckhout, Laurence Hennuy, Sophie Rohonhy, Yannis Bakhouche, Robby De Caluwé, Gitta Vanpeborgh

16:20 – 16:30 Conclusie

16:30 – 17:30 Receptie & Netwerking

 

Praktische info

Hotel Amigo Brussels
1-3 Vruntstraat Brussels 1000

Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer: metrohalte Centraal Station. 6 minuten te voet (500m) van de metrohalte tot het Hotel Amigo.

Met de wagen: Interparking Grand Place
Grasmarkt 104, 1000 Brussels. 4 minuten te voet (300m) van de parking tot het Hotel

Vragen?
Contacteer ons op 0471 86 11 56 (NL) ou 0471 86 11 27 (FR) of via email op info@auvb.be

Ik schrijf me in


Trefpunt verpleegkunde 2023

Trefpunt Verpleegkunde 2023

De traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), vonden dit jaar plaats op donderdag 23 november 2023.

Het thema van de dag was : ” De hervorming van het verpleegkundig beroep “.

13u30 – 13u45: Inleiding
door  Mevr. Sabine Stordeur, Directeur-generaal Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid

13u45 – 14u00: Openingswoord
door Mevr. Katrien Vervoort, Raadgeefster, kabinet Minister Vandenbroucke

14u00 – 14u30: “Wettelijk gezien worden Verpleegkundigen sedert 1974 niet meer als paramedici beschouwd. Waar staan ze dan en wie zijn de beoefenaars van de verpleegkunde ?”
door Miguel Lardennois, Raadgever Kabinet Minister Maron

14u30 – 15u00: “Leer-enzorgladder”
door Dhr. Edgard Peters, Voorzitter van de Federale Raad voor Verpleegkunde

15u20 – 15u50: “Expertise uitwisseling over de verpleegkundig specialist”
door Mevr. Brigitte Feuillebois, Chief Nursing Officer van Frankrijk en Mevr. Lieve Goossens, Wetenschappelijk onderzoekster, UZ Leuven, Bestuurster BVVS

15u50 – 16u20: “Impact van de hervorming op de thuiszorg-sector”
door Kristel De Vliegher, Diensthoofd Verpleegkundig Departement & Innovatie bij het Wit-gele kruis

16u20 – 16u50:  “Federale Toezichtscommissie: gevolgen voor de verpleegkundigen”
door Dhr. Xavier Van Cauter, FOD Volksgezondheid

16h50 – 17h00:                Slotwoord
door Marc Van Bouwelen, Voorzitter van de Technische Commissie voor verpleegkunde

 

Meer informatie & video’s van de presentaties op de website van de FOD Volksgezondheid Trefpunt verpleegkunde 2023 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


AUVB Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2022. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en waarden, hebben we kunnen wegen op de besluitvorming en op de publieke opinie rond het beroep en rond verpleegkunde.

 

Jaarverslag 2022 AUVB-UGIB-AKVB