Verwezenlijkingen van Algemene Unie van Verpleegkundigen van België in 2020

Van bij het begin van de pandemie hebben de vertegenwoordigers van AUVB de bevoegde overheden aangesproken en ze blijven dat regelmatig doen. Net als vóór de crisis verleent AUVB absolute prioriteit aan de veiligheid, het welzijn van de verpleegkundigen en het laten horen van de stem van het beroep van verpleegkundige. 

Maart 2020 was een keerpunt voor onze werkwijze en de frequentie van onze vergaderingen. De vertegenwoordigers van de bij AUVB aangesloten verpleegkundige beroepsverenigingen hebben elke week vergaderd, soms zelfs verschillende keren per week, om ervaringen uit te wisselen, te informeren en te rapporteren over de toestand op het terrein en zo een stem te geven aan het beroep.

Deze stem heeft zich unaniem laten horen met behoeften, eisen en klachten. Elke verpleegkundige beroepsvereniging heeft binnen haar eigen specialiteit de behoeften van haar aangeslotenen/leden/collega’s laten blijken, om concrete acties op te zetten en eraan deel te nemen.

We hebben een intense briefwisseling gevoerd met alle betrokken partijen (regering, parlement, syndicaten, werkgevers, journalisten…) met de volgende vragen:

  • duidelijke en nauwkeurige informatie, ondersteuning en bescherming voor al het verplegend personeel;
  • de toekenning van een coronapremie aan beoefenaars van de verpleegkunde in alle zorgsectoren;
  • een grotere solidariteit en coherentie in de beslissingen tussen de deelstaten en de federale regering in de beslissingen die een weerslag hebben op het beroep van verpleegkundige en het werk op het terrein (met name als het gaat om de praktijk);
  • de erkenning van het beroep van verpleegkundige als zwaar beroep;
  • een coherente organisatie van het beheer van de gezondheidscrisis en de beveiliging van het verzorgend personeel;
  • het ter beschikking stellen van beschermingsmateriaal en handgel;
  • coronascreeningtests (patiënten/beoefenaars);
  • preventie en psychologische ondersteuning van beoefenaars van de gezondheidszorg;
  • omkadering van teams (opleiding) en begeleidende maatregelen voor verpleegkundigen die overgeplaatst zijn;
  • logistieke elementen (materiële ondersteuning voor sommige WZC);
  • een coherente exitstrategie;
  • voortzetting van de aanpassing van de nomenclatuur en de reële kosten van deze nieuwe verstrekkingen, rekening houdend met de risico’s;
  • valorisatie van beoefenaars die herhaaldelijk worden blootgesteld aan coronapatiënten;
  • een herziening van de sociale wetten;
  • tussenkomst opdat de beoefenaars van de verpleegkunde de begunstigden blijven van het Zorgpersoneelfonds en dat dit fonds niet in de schoot geworpen wordt van al het ziekenhuispersoneel (niet-verpleegkundigen);
  • verspreiding van de resultaten van de enquête over de emotionele nood van verpleegkundigen;
  • publicatie van een enquête over de behoeften aan materiaal;
  • reactie tegen de twee koninklijke besluiten (KB) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (mei 2020) betreffende de opvordering van beoefenaars van gezondheidzorgen de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars ;
  • reactie tegen de 9 maatregelen ter ondersteuning van het beroep voorgesteld door Maggie De Block die hetzij geen steun betekenden, hetzij niet bestemd waren voor verpleegkundigen;
  • vraag om deel te nemen aan het sociaal overleg om het beroep van verpleegkundige en zijn behoeften te vertegenwoordigen met onze deskundigheid;
  • vraag om overleg met de vertegenwoordigers van IFIC om de ongelijkheid tussen de verpleegkundigen te corrigeren die gecreëerd was door deze classificatie;
  • vraag om overleg met en coördinatie van verpleegkundigen voor het ziekenhuisnoodplan;
  • ondervraging van de bevoegde overheden over hun voorbereiding voor detweede golf;
  • vraag om dringende maatregelen tegen het tekort aan verpleegkundigen in het kader van de tweede coronagolf met realistische, beschermende en positieve perspectieven;
  • reactie en standpunt van AUVB-UGIB-AKVB betreffende de wet om toe te staan dat in het kader van de corona-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn & voorstellen voor wijzigingen/verbeteringen;
  • vraag om uitbreiding van de aanmoedigingspremie naar alle sectoren van de gezondheidzorg en alle gewesten.

Met de steun van de aangesloten verpleegkundige beroepsverenigingen streeft AUVB ernaar om de belangen van de beoefenaars van de verpleegkunde te verdedigen, hun standpunt te verdedigen en de verpleegkundige expertise te vertegenwoordigen om invloed te kunnen uitoefenen op de acties/beslissingen van de bevoegde overheden die een invloed hebben op het beroep van verpleegkundige. Onze acties zijn gericht op de ondersteuning, bescherming en het uitdragen van de stem van de verpleegkundigen van alle sectoren.

De coronacrisis heeft aangetoond dat we samen sterker zijn. Dank aan de verpleegkundigen die door hun aansluiting bij een verpleegkundige beroepsvereniging de stem versterken waarmee we onze behoeften kenbaar maken en onze expertise laten horen.

Meer informatie in het Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2020 op www.auvb.be