Op donderdag 25 juni 2020 keurde de kamer een amendement op de noodbegroting goed waarbij een bedrag van 37,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het federale zorgpersoneel een consumptiecheque van 300 euro netto toe te kennen.
Vanuit de AUVB willen we een aantal scherpe kanttekeningen plaatsen bij deze demarche.

Het initiatief komt erg impulsief over, er lijkt weinig over gereflecteerd en de sector werd hierover eens te meer niet geconsulteerd.
Bovendien is het voorstel enkel van kracht voor het federaal zorgpersoneel en blijft het personeel van de woonzorgcentra en de geregionaliseerde sectoren in de kou staan.

Vanuit de koepel wordt deze actie als cynisch, denegrerend en schofferend ervaren.

– Het zorgpersoneel verdient inderdaad een premie. Echter is het bedrag van 300 euro netto miniem en volstrekt onvoldoende. Het is nog minder dan een aalmoes.

– Het is discriminerend omdat deze premie niet kan toebedeeld worden aan alle zorgpersoneel en verpleegkundigen van alle zorgsectoren. Het is schrijnend en typerend voor de Belgische situatie dat ook hier de bevoegdheidsverdeling speelt. Dit signaal is enorm demotiverend voor alle personeelsleden tewerkgesteld in de woonzorgcentra en geregionaliseerde sectoren. Wat een affront om net deze mensen buiten spel te zetten. Het valt nu nog pijnlijker omdat de COVID-pandemie meer dan ooit heeft aangetoond dat de zorgsector de sociale peiler is voor een gezonde maatschappij.

– We hebben integendeel net nood aan structurele maatregelen in alle gezondheidszorgsectoren en dus zowel in de federale als in de geregionaliseerde sectoren:

o extra maatregelen die de attractiviteit van het verpleegkundig beroep verhogen;
o een nieuwe taakoriëntering vertrekkende vanuit de eigenheid en specificiteit van het verpleegkundig beroep;
o een correcte normering;
o een geïntegreerd zorgmodel.

Onze standpunten werden al diverse malen aangehaald in eerdere communicaties en in het memorandum 2019 van de AUVB.

We pleiten vanuit de AUVB voor een eerlijke en congruente aanpak in functie van de attractiviteit van het verpleegkundig beroep. Een minimale aalmoes, politieke recuperatie en discriminerende maatregelen staan hier haaks tegenover en zijn een volstrekte kaakslag voor de vele tiendduizenden zorgverleners en verpleegkundigen die zich maandenlang hebben ingespannen om de COVID-crisis te weerstaan.