Persbericht – Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen: Het Verborgen Deel van de Ijsberg

Brussel, 11 december 2018

Op 5 december 2018 werd  de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde het kabinet hun wetsvoorstel omtrent de uitbreiding  van verpleegkundige handelingen, met name technische verpleegkundige handelingen, die gedelegeerd worden aan zorgkundigen. De AUVB-UGIB-AKVB kreeg van het kabinet op voorhand geen enkel werkdocument omtrent het wetsvoorstel. Hierdoor kon onze organisatie geen duidelijk advies formuleren.

Dit wetsvoorstel wijzigt het KB van 12 Januari 2006 dat de verpleegkundige handelingen vastlegt die door zorgkundigen uitgevoerd mogen worden en de omstandigheden waarin de zorgkundigheden deze handelingen mogen verrichten. Concreet betekent dit dat de huidige basisopleiding voor zorgkundigen wordt aangevuld met 150 uur extra opleiding. Deze zorgkundigen zullen zo dus bepaalde verpleegkundige activiteiten onder het toezicht van verpleegkundigen kunnen uitvoeren.
Het ontwerp tot wijziging van het KB zoals het vandaag gepresenteerd wordt is onaanvaardbaar. De AUVB-UGIB-AKVB verwerpt dit wetsvoorstel omdat het niveau van de bijkomende  opleiding voor zorgkundigen, zoals voorgesteld in dit wetsvoorstel, zwaar onvoldoende is om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Het delegeren van verpleegkundige handelingen vereist dat zowel de huidige als toekomstige zorgkundigen de nodige competenties en kwalificaties bezitten om deze handelingen uit te voeren onder de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen. Een geschikte opleiding houdt in dat de kennis van theoretische en praktische aspecten, verbonden aan de verschillende toevertrouwde handelingen, door de zorgkundigen wordt beheerst.

Zonder deze opleiding die bewijst dat de zorgkundigen de vereiste competenties verworven hebben is het voorstel van het kabinet omtrent de uitbreiding van handelingen gedelegeerd aan zorgkundigen, gevaarlijk.

Naast technische handelingen blijven kennis en inzicht in een verpleegkundige handeling van
primordiaal belang. De AUVB-UGIB-AKVB sluit zich aan bij de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) en de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV), die het wetsvoorstel evenmin goedkeuren.

Wij herinneren er aan dat de FRV en de TCV  officiële adviesorganen zijn die als taak hebben de ministers (van gezondheidszorg, van
onderwijs) advies te verlenen waar de ministers (logischerwijze) rekening mee zouden moeten houden. In juli 2016 liet de minister van volksgezondheid het “eensluidend advies” van de TCV intrekken. Daarbij merkte de minister op dat sommige koninklijke besluiten volgens “eensluidend advies” behandeld worden, dit wil zeggen met de verplichting om het advies volledig na te leven. De huidige opheffing van die verplichting dreigt te leiden tot afwijkingen en een achteruitgang van ons gezondheids- en zorgstelsel.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vraagt dat de uitbreiding van  handelingen die gedelegeerd worden aan zorgkundigen gepaard gaat met een opleiding van 1280 uren (cfr. het advies van de FRV) die leiden tot een nieuwe titel, een nieuwe functie en een gepast barema (dat door
het IFIC in aanmerking genomen moet worden)

De AUVB-UGIB-AKVB ondersteunt het advies van de FRV. Indien de minister geen gevolg geeft aan dit advies, is onze stellingname om niets te wijzigen aan de handelingen of titel van de huidige zorgkundigen.

De AUVB-UGIB-AKVB waarschuwt politici, werknemers in de gezondheidssector en de bevolking. Onze organisatie dringt er bij de minister van Volksgezondheid op aan om voorzichtiger te handelen en om belanghebbende partijen te raadplegen.

Medi-Sfeer en Het Laatste Nieuws publiceerden elk een artikel op basis van dit persbericht.