Hervorming van het verpleegkundig beroep

Drie belangrijke KB’s in het Staatsblad werden gepubliceerd. Deze KB’s kaderen in de hervorming van het verpleegkundig beroep.

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd: Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001930

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (1) Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001907

 

  • 29 FEBRUARI 2024. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2023 tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen, en tot vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper, alsook de voorwaarden voor de uitoefening ervan en de vereiste opleidingsvoorwaarden voor die toelating Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Publicatie : 2024-03-08
Numac : 2024001909

 

Aanvullende informatie verstrekt door de de communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg betreffende bekwame helper

 

Mevrouw, Mijnheer,

We vinden het belangrijk om u zo snel mogelijk te informeren over het project ‘bekwame helper’. We melden u daarom dat het wettelijke traject ‘bekwame helper’ nu afgerond is. We willen u ook vragen om onderstaande informatie te delen met uw leden, partners of met iedereen voor wie u denkt dat deze update waardevol is. 

Op 8 maart 2024 is het koninklijk besluit ‘bekwame helper’ in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de bekwame helper tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad concreet zal kunnen handelen op het terrein, op voorwaarde dat het wettelijk kader is nageleefd. Hiermee is het wettelijke traject rond de ‘bekwame helper’ nu afgerond. 

Patiënten- en mantelzorgverenigingen waren al jarenlang vragende partij om het wettelijke kader van de ‘bekwame helper’ te regelen. Ook in het onderwijs en bij uitbreiding in de hele welzijnssector leefde dat verzoek vurig. Hier vindt u alvast extra informatie over hoe en waarom de bekwame helper een nieuwe stap vooruit betekent in de gemeenschap van zorg die we willen vormen. Ter herinnering: bekwame helpers zijn zelf geen verpleegkundigen, maar mogen in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit – buiten een zorginstelling – één of meerdere verpleegkundige handelingen verrichten.

U vindt alle informatie over de verpleegkundige handelingen en de voorwaarden op de website bekwamehelper.be. U vindt er ook antwoorden op mogelijke vragen.

Het koninklijk besluit over de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) vult de regelgeving over bekwame helpers aan. Sommige eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals de temperatuur meten of paracetamol toedienen hoeven in bepaalde situaties niet door bekwame helpers of verpleegkundigen te worden uitgevoerd. Een vriend of een buur bijvoorbeeld mag eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren in de context van het dagelijkse leven als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. In sommige specifieke, meer delicate of complexe situaties is voor deze handelingen nog steeds de tussenkomst van een professionele zorgverlener nodig.

Alvast dank voor de samenwerking en voor uw inspanningen.

Vriendelijke groeten,

De communicatiecel van het directoraat-generaal Gezondheidszorg