COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

Beste collega’s,

In bijlage vindt u een brief betreffende de toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en de verdere aanpak.

Maatregelen gezondheidszorgverstrekkers_NL_200416.pdf

We vragen u om deze informatie door te geven aan uw netwerken.

Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen, wij danken u om dit door te geven.

Met vriendelijke groeten


Campagnemateriaal Covid-19

Campagnemateriaal Covid-19

Ter informatie, het campagnemateriaal met betrekking tot Covid-19 is hier terug te vinden:

https://www.info-coronavirus.be/en/campagne/ 

Deze site wordt voortdurend bijgewerkt.


Persbericht CIM 15 april 2020

Interministeriële conferentie Volksgezondheid, plenaire vergadering van 15/04/2020

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats.

Volgende beslissingen werden genomen:

 • Een globaal kader inzake de mogelijke ondersteuning door de ziekenhuissector van de ouderenzorgsector werd goedgekeurd, dat tussen de entiteiten, Defensie en de ziekenhuis- en zorgkoepels werd uitgewerkt binnen het Comité Hospitals & Transport Surge Capacity.Dat kader vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op het zorgsysteem waarbij solidariteit en samenwerking tussen zorglijnen en zorgsettings wordt ondersteund, maar tegelijkertijd de nodige aandacht wordt behouden voor de grote druk waaronder het ziekenhuiszorgsysteem staat en in de komende tijd zal blijven staan.Het globaal kader voorziet dat ziekenhuizen, voor zover hun basisopdrachten inzake ziekenhuiszorg niet in gevaar komen, ouderenzorginstellingen kunnen ondersteunen met expertise (bijv. geriatrisch liaison, hygiëne en infectieziektebestrijding, etc.), terbeschikkingstelling van personeelsleden (aanvullend op andere mogelijkheden van personeelsversterking), hulp met betrekking tot materiaal of producten (bijv. zuurstofvoorziening of bepaalde geneesmiddelen), ter beschikking stelling van infrastructuur, of ondersteuning inzake het testingproces.Het kader wil ondersteuning bieden aan ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, hun netwerken en organisaties, gouverneurs, etc. die betrokken zijn bij het vinden van praktische oplossingen voor problemen die binnen de ouderenzorginstellingen worden vastgesteld.Indien andere collectiviteiten (bijv. instellingen voor personen met een handicap) gelijkaardige vragen hebben, zullen die besproken worden in het Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity, volgens dezelfde modaliteiten als voor de ouderenzorginstellingen.Inzake de specifieke problematiek van zuurstofvoorziening in de ouderenzorginstellingen zullen alle entiteiten de behoeften en capaciteit in kaart brengen, mogelijke oplossingen onderzoeken die bijv. de ziekenhuissector, specifieke intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra, of andere structuren, kunnen brengen. In afwachting van beslissingen daarover komen de ziekenhuizen wanneer nodig tussen door hospitalisatie of uitgesteld ontslag voor rusthuisbewoners die zuurstofnoden hebben die niet beantwoord kunnen worden door hun ouderenzorginstelling.
 • Inzake de datacollectie en communicatie over het aantal ziektegevallen en overlijdens in de ouderenzorginstellingen geeft de Interministeriële Conferentie de opdracht aan de Risk Assessment Group om verder te werken aan de stroomlijning en uniforme registratie via Sciensano. Daarnaast dient duidelijker te worden gemaakt in de verslaggeving en communicatie hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden, zowel in Belgisch als internationaal vergelijkend perspectief. Daarbij moet rekening worden gehouden met het verschil tussen overlijdens voor patiënten of residenten die verdacht dan wel bevestigd zijn met COVID-19, ook rekening houdend met de eerste resultaten van de testing in ouderenzorginstellingen die aanwijzen dat tot de helft van de symptomatische bewoners negatief test op COVID-19.

 

 • De Interministeriële Conferentie keurt de aanbeveling goed vanwege de Risk Assessment Group inzake het zorgpersoneel in collectiviteiten die in het kader van een screening werden getest op COVID-19. Deze aanbeveling is terug te vinden op de website van Sciensano en wordt gecommuniceerd aan de koepels van de ziekenhuizen en zorginstellingen, alsook aan de beroepsorganisaties.

 

 • Inzake de intermediaire zorgstructuren of schakelzorgcentra zetten de deelstaten en het federale niveau hun samenwerking verder volgens de eerder afgesproken modaliteiten. De deelstaten staan in voor de activering (in samenspraak met de gouverneur) en de basisorganisatie en -financiering; het federale niveau komt via de ziekteverzekering tussen voor medisch-verpleegkundige omkadering.In Vlaanderen zijn inmiddels 4 schakelzorgcentra actief. In Wallonië is de activering van 2 structuren gepland. In Brussel is de activatie van 1 structuur in voorbereiding.

 

 • Inzake de verzekering en de aansprakelijkheid van de vrijwilliger in een COVID-19-context werd door de federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken het huidige juridisch kader inzake burgerlijke aansprakelijkheid, de verzekering voor lichamelijke schade en beroepsziekte toegelicht.Door de bestaande aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden) uit te breiden tot persoonlijke kosten ingevolge COVID-19 en door een uitkering bij overleden via een nieuw generiek systeem, kan worden gezorgd dat de vrijwilliger een volledige dekking heeft voor het risico om met COVID-19 besmet te worden.De uitbreiding van de verzekering inzake lichamelijke schade dient geregeld te worden tussen de organisatie/verzekeringnemer en de verzekeraar. Gemeenschappen kunnen eventueel optreden via een generiek systeem.Inzake de dekking voor vrijwilligers voor wat beroepsziekten betreft, zal de federale minister bij de Ministerraad een voorstel neerleggen.

Een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vindt plaats op 22 april 2020.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block – federale Staat
 • Wouter Beke – Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.


Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

Beste,

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) wil haar kennis en expertise in palliatieve en levenseindezorg ook aanbieden aan de zorgverleners in deze huidige COVID-19 crisis. Op basis van recente internationale ontwikkelde tools en in samenwerking met zorgverleners uit Vlaanderen, heeft men de volgende leidraad ontwikkeld:

COVID-19 Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

Deze leidraad is een hulpmiddel ontwikkeld om hulpverleners bij te staan in hun soms moeilijke communicatie met patiënten en hun naasten tijdens de COVID-19 crisis. De leidraad werd ontwikkeld door het Center to Advance Palliative Care (CAPC, New York, VS). Wij hebben de leidraad vertaald en aangepast aan de Vlaamse zorgcontext en cultuur. We werkten hiervoor samen met een aantal Vlaamse zorgverleners uit verschillende medische disciplines die we hartelijk danken voor hun bijdrage.

U kunt de COVID-19 Communicatieleidraad vinden hier downloaden: http://www.endoflifecare.be/tools-voor-zorgverleners-covid-19.

Het staat u vrij deze leidraad verder te verspreiden binnen uw netwerken, voorleggen op teamvergaderingen of gebruiken in uw eigen praktijk. Het kan mogelijk ook een handige leidraad zijn bij toekomstige crisissituaties van vergelijkbare aard. Voor meer info binnen de onderzoeksgroep rond het Levenseinde (VUB-UGent).kunt u terecht bij dr. Aline De Vleminck (aline.de.vleminck@vub.be)

Met vriendelijke groeten


Technische verstrekkingen online – COVID 19

Technische verstrekkingen online – COVID 19

In het kader van de strijd tegen het Nieuw Coronavirus en COVID-19 werden een aantal online tools ontwikkeld om een aantal verpleegkundige handelingen op te frissen. We stellen twee initiatieven voor:

In samenwerking met AP Hogeschool heeft de koepel Zorgnet-Icuro een online platform opgericht voor verpleegkundigen.

Via deze weg kunnen enkele verpleegkundige handelingen op bevattelijke manier worden opgefrist.  Dit platform is raadpleegbaar via: http://zorgneticuro.ap.be

Dit platform biedt de mogelijkheid om aan verpleegkundigen een online opfrissing te bieden van verschillende verpleegkundige handelingen. Op deze website brengt men een toegankelijk en bevattelijk overzicht van enkele technische verstrekkingen.

Men richt zich specifiek naar:

 • Aspiratie (opgelet: aspiratie wordt in kader van COVID-19 liever vermeden *)
 • Infuustherapie
 • Isolatie
 • urologische zorgen
 • zuurstoftherapie
 • en aerosol. (opgelet: vermijd frequent aspireren (onaangenaam, pijnlijk en stimuleert de secreties)*)

* zie https://geriatrie.be/media/2020/03/2020-03-19_Beslissing-opname-bij-mogelijk-COVIDpos-WZC-bewoner.pdf

Het platform bevat naast theoretische duiding ook film en fotomateriaal.

Dit platform kan zowel via smartphone, pc en tablet geraadpleegd worden.

 

Ook de bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’. Deze cursus wenst een antwoord te bieden aan de vele vragen die mantelzorgers en zorgverleners in woonzorgcentra, thuiszorg en zorg voor personen met een handicap hebben. Deze informatie kan je terugvinden op de website van HOWEST: https://www.howest.be/nl/covid19

Op de website vind je twee ontwikkelde e-learings die bezoekers in minder dan een kwartier hebben doorgenomen:

 • Alle hygiënische preventiemaatregelen gebundeld rond COVID-19 voor de thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor personen met een handicap.
 • Overzicht van de symptomen en de aandachtspunten

Om alles zo helder (en constructief) mogelijk te houden, werkten de auteurs het woord ‘BRAVO’ om tot een acroniem dat als leidraad dient. “’B’ staat voor ‘Belangstelling voor handhygiëne’, ‘R’ voor ‘Respect voor hoesthygiëne’, ‘A’ voor ‘Aandacht voor beschermingsmiddelen’, ‘V’ voor ‘Voldoende reiniging en ontsmetting’ en ‘O’ voor ‘Ongelooflijk bedankt’.

 

Met vriendelijke groeten

Zorg voor jezelf! – Zorg voor elkaar!