De “witte hemden”

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Vorige weken vonden er een aantal acties plaats binnen een aantal Brusselse Ziekenhuizen ( netwerk van de IRIS-ziekenhuizen)., dinsdagen van de ’witte hemden’. We kregen eveneens melding van een stakingsaanvraag die zou gepland worden voor eind juni binnen de ziekenhuizen van de Regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Enkele leden hebben ons gevraagd welk standpunt we innemen tegenover deze acties.

In antwoord hierop besliste te AUVB om de argumentatie te herhalen die we in ons politiek memorandum hebben geformuleerd. Deze punten werden ook doorgegeven aan de verschillende voorzitters van de politieke partijen, net voor de verkiezingen.

Prioriteiten op het niveau van de Federale regering

Kwaliteitszorg voor de zorgvrager verhogen door de werkdruk en werkstress te verminderen voor verpleegkundigen. Dit kan door de belasting in functie van het aantal patiënten per verpleegkundige per shift naar beneden te herzien en dit tot het Europees gemiddelde. Concreet betekent dit het herleiden van de werkdruk van 11 patiënten naar 8 patiënten. Dit impliceert een groeipad met bijkomende werkkrachten, taakuitzuivering, minder administratieve opdrachten, afbouw van overbodige zorg, enz.

Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep. De vertegenwoordiging van de verpleegkundigen in de officiële adviesorganen zowel op federaal vlak als in de instellingen moet hiermee congruent zijn. Deze betrokkenheid van de verpleegkundigen kan worden bevestigd door het garanderen van een reële en evenwichtige vertegenwoordiging van het beroep van verpleegkundigen in de besluitprocessen die hen aanbelangen en meer algemeen bij de bepalingen die te maken hebben met de gezondheidsinstellingen. (FRZV, RIZIV-overeenkomstencommissies, ziekenhuisnetwerken, IFIC, …). Verder dient er ook een voldoende en recurrente financiering opgezet voor de koepelorganisatie van de verpleegkundigen, waarbij ook incentives dienen voorgesteld om lidmaatschap van verpleegkundigen bij beroepsorganisaties te promoten.

Het toekennen van slechts één beroepstitel als verpleegkundige, namelijk deze van “verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg” en dit op bachelor-niveau (kwalificatieniveau 6) met een Euroconforme opleiding van 4 jaar. De kwaliteit van de verpleegkundige opleiding dient de Europese titel te behalen om zo kwalitatieve zorgverlening mogelijk te maken, om toekomstige ontwikkelingen van het beroep mogelijk te maken en om het imago van het beroep te bevorderen.

Prioriteiten op het niveau van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen 

Voor elke zorgvrager dient het duidelijk te zijn welke zorgverlener zorgen toedient. Dit betekent een erkend beroepsprofiel en opleidingsprofiel voor elk kwalificatieniveau. (niveau 3 tot niveau 7) met duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden en activiteiten.
Dit kan door:

  • het model verpleegkundige functies uitgewerkt door de Federale Raad Verpleegkunde op te volgen
  • en de opleiding af te stemmen op de beroepsprofielen die zijn opgemaakt door de Federale Raad voor Verpleegkunde.

Dit resulteert in:

  • duidelijke toekomstgerichte verpleegkundige taakomschrijvingen (met inhoud en mogelijkheden die het beroep biedt)
  • binnen de verschillende werkdomeinen (bv. preventie)
  • rekening houdend met de digitalisering van het werkveld
  • en veilige en kwaliteitsvolle taakuitzuivering (met delegatie, verpleegkundige diagnose, subsidiariteit, enz.).

Acties voor het bekomen van voldoende en meer verpleegkundigen om goede kwalitatieve patiëntenzorg te verlenen. Dit houdt ook in dat er een verschuiving plaats dient te vinden van de perceptie van het beroep van verpleegkunde van een kostenpost naar een beroepsbeoefenaar die een wezenlijke meerwaarde levert aan zowel geestelijke gezondheidszorg als aan fysieke gezondheidszorg die samen zorgen voor een verhoging van het maatschappelijk welzijn.
Om deze meerwaarde te garanderen dient het visum voor het uitoefenen van het beroep van verpleegkundige borg te staan voor ‘een licence to practice,’ voor een euroconforme opleiding met accreditatie, voor het leveren van EBP en kwalitatieve zorg, voor het kunnen volgen van specialisaties en op levenslang leren met financiele ondersteuning en vervanging op de werkvloer.

Het bereiken van een goede werk-life balans voor verpleegkundigen. Dit betekent:

  • mogelijkheden en financiële middelen voor een correcte verloning waarbij ook de thuiszorg in de nabije toekomst aan belang wint en gewaardeerd wordt door uitbreiding van de nomenclatuur;
  • flexibele werkorganisatie voor verpleegkundigen
  • een voldoende vertegenwoordiging in het werkveld door verpleegkundigen waardoor kwaliteitsvolle zorg wordt gegarandeerd en waardoor zowel de werkdruk en de hieraan gerelateerde werkstress evenredig vermindert. Zowel de zorgvrager als de collega’s zorgverleners hebben hier baat bij.

We hopen dat deze prioriteiten kunnen helpen om de argumentatie voor de acties te verwoorden.

 

Het Coordinatieteam van de AUVB-UGIB-AKVB